พุทธบารมี

พุทธบารมี

       พุทธาทิจโจ มะหาเตโช ธัมมะจันโท ระสาหะโร สังฆะตาระคะโณ  เสฏโฐ อัม๎เห รักขันตุ ปายะโต ฯ

       นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน   สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

       เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ พุทโธ วิยะ พุทธะรูปัมปิ มะหาเตชัง มะหานุภาวัง ภะวะตุ ยาวะ สาสะนัง ฯ

       นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา  ทานะปาระมีสัมปันโน ทานะอุประปาระมีสัมปันโน ทานะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

         นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สีละปาระมีสัมปันโน สีละอุประปาระมีสัมปันโน สีละปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

       นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เนกขัมมะปาระมีสัมปันโน เนกขัมมะอุประปาระมีสัมปันโน เนกขัมมะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

       นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัญญาปาระมีสัมปันโน ปัญญาอุประปาระมีสัมปันโน ปัญญาปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

       นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา  วิริยะปาระมีสัมปันโน วิริยะอุปะปาระมีสัมปันโน วิริยะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

       นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา  ขันติปาระมีสัมปันโน ขันติอุปะปาระมีสัมปันโน ขันติปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

       นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา  สัจจะปาระมีสัมปันโน สัจจะอุปะปาระมีสัมปันโน สัจจะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

       นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา  อะธิฏฐานะปาระมีสัมปันโน อะธิฏฐานะอุปะปาระมีสัมปันโน อะธิฏฐานะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

       นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา  เมตตาปาระมีสัมปันโน เมตตาอุประปาระมีสัมปันโน เมตตาปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

       นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา  อุเปกขาปาระมีสัมปันโน อุเปกขาอุประปาระมีสัมปันโน อุเปกขาปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

       นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา  ทะสะปาระมีสัมปันโน ทะสะอุประปาระมีสัมปันโน ทะสะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

       นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา  สะมะติงสะปาระมีสัมปันโน สะมะติงสะอุปะปาระมีสัมปันโน  สะมะติงสะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน ฯ                                                                         

————————