วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

ธัมมสังคิณีมาติกา

ธัมมสังคิณีมาติกา

        กุสะลา  ธัมมา,  อะกุสะลา  ธัมมา,  อัพ๎ยากะตา  ธัมมา ฯ  

        สุขายะ  เวทนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา, ทุกขายะ  เวทะนายะ สัมปะยุตตา  ธัมมา,  อะทุกขะมะสุขายะ  เวทะนายะ  สัมปะยุตตา  ธัมมา ฯ 

        วิปากา  ธัมมา, วิปากะธัมมะธัมมา,  เนวะวิปากะนะวิปากะธัมมะธัมมา ฯ  

        อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา ฯ อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา, อะนุปาทินนานุปาทานิยา  ธัมมา ฯ 

        สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา, อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา  ธัมมา,  อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา  ธัมมา ฯ

        สะวิตักกะสะวิจารา  ธัมมา,  อะวิตักกะวิจาระมัตตา  ธัมมา,  อะวิตักกาวิจารา  ธัมมา ฯ

        ปีติสะหะคะตา  ธัมมา, สุขะสะหะคะตา  ธัมมา,  อุเปกขาสะหะคะตา  ธัมมา ฯ

        ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา,  ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา, เนวะทัสสะเนนะ  นะภาวะนายะ  ปะหาตัพพา  ธัมมา ฯ

        ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา  ธัมมา, ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ฯ เนวะทัสสะเนนะ นะ ภาวะนายะ  ปะหาตัพพะเหตุกา  ธัมมา ฯ

        อาจะยะคามิโน ธัมมา,  อะปะจะยะคามิโน ธัมมา เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะ-คามิโน  ธัมมา ฯ  

       เสกขา   ธัมมา,   อะเสกขา   ธัมมา,   เนวะเสกขานาเสกขา   ธัมมา ฯ

        ปะริตตา   ธัมมา,   มะหัคคะตา   ธัมมา,  อัปปะมาณา   ธัมมา ฯ 

        ปะริตตารัมมะณา  ธัมมา, มะหัคคะตารัมมะณา  ธัมมา, อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมาฯ 

        หีนา   ธัมมา,  มัชฌิมา  ธัมมา,  ปะณีตา  ธัมมา ฯ

        มิจฉัตตะนิยะตา  ธัมมา,  สัมมัตตะนิยะตา  ธัมมา,  อะนิยะตา   ธัมมา ฯ 

        มัคคารัมมะณา  ธัมมา,  มัคคะเหตุกา  ธัมมา,  มัคคาธิปะติโน  ธัมมา ฯ

        อุปปันนา  ธัมมา,  อะนุปปันนา  ธัมมา,  อุปปาทิโน  ธัมมา ฯ

        อะตีตา   ธัมมา,  อะนาคะตา  ธัมมา,  ปัจจุปปันนา   ธัมมา ฯ

        อะตีตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา ฯ

        อัชฌัตตา   ธัมมา,   พะหิทธา   ธัมมา,  อัชฌัตตะพะหิทธา   ธัมมา ฯ

        อัชฌัตตารัมมะณา  ธัมมา,  พะหิทธารัมมะณา ธัมมา,  อัชฌัตตะ-
พะหิทธารัมมะณา   ธัมมา  ฯ 

        สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา, อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา, อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา  ธัมมา ฯ

————————