บังสุกุลตาย – บังสุกุลเป็น

บังสุกุลตาย

        อะนิจจา  วะตะ  สังขารา   อุปปาทะวะยะธัมมิโน

        อุปปัชชิต๎วา  นิรุชฌันติ      เตสัง  วูปะสะโม  สุโข ฯ

บังสุกุลเป็น

        อะจิรง  วะตะยัง  กาโย      ปะฐะวิง  อะธิเสสสะติ

        ฉุฑโฑ  อะเปตะวิญญาโณ   นิรัตถังวะ  กะลิงคะรัง ฯ