คำชักผ้าบังสุกุล

คำชักผ้าบังสุกุลที่มีเจ้าของรอรับพร

อิมํ  ปงฺสุกูลจีวรํ  สสฺสามิกํ  มยฺหํ  ปาปุณาติ ฯ

คำแปล ผ้าบังสุกุลจีวรที่มีเจ้าของผืนนี้ จงถึงแก่ข้าพเจ้า ฯ

————————

คำชักผ้าบังสุกุลที่ไม่มีเจ้าของรอรับพร

อิมํ  ปงฺสุกูลจีวรํ  อสฺสามิกํ  มยฺหํ  ปาปุณาติ ฯ

คำแปล  ผ้าบังสุกุลจีวรที่ไม่มีเจ้าของผืนนี้ จงถึงแก่ข้าพเจ้า ฯ

————————