พระคาถาพุทธาภิเษก

พระคาถาพุทธาภิเษก

             นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

             นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

             นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

      ๑.    พุทธาทิจโจ มะหาเตโช ธัมมะจันโท ระสาหะโร สังฆะตาระคะโณ เสฏโฐ อัม๎เห รักขันตุ ปายะโต 

      ๒.    สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ  เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ พุทโธ  วิยะ เอตานิ

      ๓.    มะหาเตชานิ มะหานุภาวานิ ภะวันตุ ยาวะ สาสะนัง ฯ นิสสังสะยัง โส โข โน  ภะคะวา มะนุสสัตตาทิอัฏฐะวิธาภินีหาระสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทานะ-ปาระมีสัมปันโน

      ๔.    นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทานะอุปะปาระมีสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน  ภะคะวา ทานะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

      ๕.    นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สีละปาระมีสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สีละอุปะปาระมีสัมปันโน

      ๖.    นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สีละปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เนกขัมมะปาระมีสัมปันโน

      ๗.    นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เนกขัมมะอุปะปาระมีสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เนกขัมมะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

      ๘.    นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัญญาปาระมีสัมปันโน นิสสังสะยัง  โส โข โน  ภะคะวา ปัญญาอุปะปาระมีสัมปันโน

      ๙.    นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัญญาปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา วิริยะปาระมีสัมปันโน

      ๑๐.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา วิริยะอุปะปาระมีสัมปันโน นิสสังสะยัง  โส โข โน ภะคะวา วิริยะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน 

      ๑๑.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ขันติปาระมีสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ขันติอุปะปาระมีสัมปันโน

      ๑๒.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ขันติปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สัจจะปาระมีสัมปันโน

      ๑๓.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สัจจะอุปะปาระมีสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สัจจะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

      ๑๔.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะธิฏฐานะปาระมีสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะธิฏฐานะอุปะปาระมีสัมปันโน

      ๑๕.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะธิฏฐานะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เมตตาปาระมีสัมปันโน

      ๑๖.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เมตตาอุปะปาระมีสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เมตตาปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

      ๑๗.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อุเปกขาปาระมีสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน
ภะคะวา อุเปกขาอุปะปาระมีสัมปันโน

      ๑๘.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อุเปกขาปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทะสะปาระมีสัมปันโน

      ๑๙.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทะสะอุปะปาระมีสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทะสะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

      ๒๐.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สะมะติงสะปาระมีสัมปันโน

(หยุด)

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อังคะปะริจจาคะปาระมีสัมปันโน ฯ

      ๒๑.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ชีวิตะปะริจจาคะปาระมีสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปุตตะปะริจจาคะปาระมีสัมปันโน

      ๒๒.นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ภะริยาปะริจจาคะปาระมีสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ติวิธะจะริยาสัมปันโน

      ๒๓.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา โลกัตถะจะริยาสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ญาตัตถะจะริยาสัมปันโน

      ๒๔.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา พุทธัตถะจะริยาสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา กายะสุจะริตะสัมปันโน

      ๒๕.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา วะจีสุจะริตะสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา มะโนสุจะริตะสัมปันโน

      ๒๖.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะภิสัมโพธิสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สัพพัญญุตะญาณะสัมปันโน

      ๒๗.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะนาวะระณะญาณะสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา มะหาปัญญาสัมปันโน

      ๒๘. นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปุถุปัญญาสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา คัมภีระปัญญาสัมปันโน

      ๒๙.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา หาสะปัญญาสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ชะวะนะปัญญาสัมปันโน

      ๓๐.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ติกขะปัญญาสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา นิพเพธิกะปัญญาสัมปันโน

      ๓๑.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ยะมะกะปาฏิหาริยะญาณะสัมปันโน นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ติวิธะวิชชาสัมปันโน

      ๓๒.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทิพพะจักขุวิชชาสัมปันโน อาสะวักขะยะวิชชาสัมปันโน

      ๓๓.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา จะตุเวสารัชชะญาณะสัมปันโน พุทธัตเต วิสาระทะญาณะสัมปันโน อาสะวักขะเย วิสาระทะญาณะสัมปันโน อะนันตะราเย วิสาระทะญาณะสัมปันโน ธัมมะเทสะนายะ วิสาระทะญาณะสัมปันโน

      ๓๔.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา จะตุปะฏิสัมภิทาญาณะสัมปันโน ปะเภทะคะตาอัตถะปะฏิสัมภิทาญาณะสัมปันโน ปะเภทะคะตาธัมมะปะฏิสัมภิทาญาณะสัมปันโน ปะเภทะคะตานิรุตติปะฏิสัมภิทาญาณะสัมปันโน ปะเภทะคะตาปะฏิภาณะปะฏิสัมภิทาญาณะสัมปันโน

      ๓๕.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัญญาจักขุสัมปันโน อาสะยานุสะยะญาณะสัมปันโน เหฏฐิมะมัคคะผะละญาณะจักขุสัมปันโน สะมันตะจักขุสัมปันโน ทิพพะจักขุสัมปันโน ปัญญาจักขุสัมปันโน

      ๓๖.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะสาธาระณัญญาณะสัมปันโน อินท๎ริยะปะโรปะริยะญาณะสัมปันโน อาสะยานุสะยะญาณะสัมปันโน ยะมะกะปาฏิหาริยะญาณะสัมปันโน มะหากะรุณาสะมาปัตติญาณะสัมปันโน อะนาวะระณะสัมปันโน สัพพัญญุตะญาณะสัมปันโน

      ๓๗.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สัตตะโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน  สะติสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน วิริยะสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน ปีติสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน ปัทสิทธิสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน สะมาธิสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน อุเปกขาสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน

      ๓๘.  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อัฏฐะวิชชาสัมปันโน ฉัตติงสะโกฏิสะหัสสะมะหาวะชิระวิปัสสะนาญาณะวิชชาสัมปันโน จะตุวีสะติโกฏิสะตะสะหัสสะสะมาปัตติปุเรจาริกะมะหาวะชิระวิปัสสะนาญาณะวิชชาสัมปันโน มะโนมะยิทธิญาณะวิชชาสัมปันโน อิทธิวิธิญาณะวิชชาสัมปันโน ทิพพะโสตะญาณะวิชชาสัมปันโน   เจโตปะริยะญาณะวิชชาสัมปันโน ปุพเพนิวาสานุสสะติญาณะวิชชาสัมปันโน  ทิพพะจักขุญาณะวิชชาสัมปันโน อาสะวักขะยะญาณะวิชชาสัมปันโน

          นิสสังสะยัง โส โข โน   ภะคะวา นะวานุปุพพะวิหาระสัมปันโน ปะฐะมัชฌานะสะมาปัตติสัมปันโน  ทุติยัชฌานะสะมาปัตติสัมปันโน ตะติยัชฌานะสะมาปัตติสัมปันโน  จะตุตถัชฌานะสะมาปัตติสัมปันโน อากาสานัญจายะตะนะสะมาปัตติสัมปันโน วิญญาณัญจายะตะนะสะมาปัตติสัมปันโน อากิญจัญญายะตะนะสะมาปัตติสัมปันโน   เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะสะมาปัตติสัมปันโน  สัญญาเวทะยิตะนิโรธะสะมาปัตติสัมปันโน

          นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทะสะพะละญาณะสัมปันโน ฐานาฐานะญาณะพะละสัมปันโน สัพพัตถะคามินีปะฏิปะทาญาณะพะละสัมปันโน อะเนกะธาตุนานาธาตุญาณะพะละสัมปันโน สัตตานัง นานาธิมุตติกะญาณะสัมปันโน อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนานัง กัมมะสะมาทานานัง ฐานะโส เหตุโส วิปากัง เวทิตัตตาญาณะพะละสัมปันโน ปะระสัตตานัง ปะระปุคคะลานัง อินท๎ริยะปะโรปะริยะญาณะพะละสัมปันโน สัพเพสัง ญาณะวิโมกขะสะมาธิสะมาปัตตีนัง สังกิเลสะโวทานะวุฏฐานะญาณะพะละสัมปันโน ปุพเพนิวาสานุสสะติญาณะสัมปันโน จุตูปะปาตะญาณะพะละสัมปันโน อาสะวักขะยะญาณะสัมปันโน ฯลฯ

      นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัณณะระสะจะระณะสัมปันโน สีละสังวะระจะระณะธัมมะสัมปันโน อินท๎ริเยสุ คุตตัท๎วาระตาจะระณะธัมมะสัมปันโน โภชะเนมัตตัญญุตาจะระณะธัมมะสัมปันโน  ชาคะริยานุโยคะตาจะระณะธัมมะสัมปันโน สัทธาจะระณะธัมมะสัมปันโน หิริจะระณะธัมมะสัมปันโน โอตตัปปะจะระณะธัมมะสัมปันโน พาหุสัจจะจะระณะธัมมะสัมปันโน อารัทธะวิริยะตาจะระณะธัมมะสัมปันโน อุปัฏฐิตะสะติตาจะระณะธัมมะสัมปันโน ปัญญะวันตะตาจะระณะธัมมะสัมปันโน ปะฐะมัชฌานะจะระณะธัมมะสัมปันโน ทุติยัชฌานะจะระณะธัมมะสัมปันโน ตะติยัชฌานะจะระณะธัมมะสัมปันโน จะตุตถะฌานะจะระณะสัมปันโน

      นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา  อัฏฐาระสะพุทธะธัมมะสัมปันโน อะตีตัง เส อัปปะฏิหะตะญาณะสัมปันโน อะนาคะตัง เส อัปปะฏิหะตะญาณะสัมปันโน ปัจจุปปันนัง เส อัปปะฏิหะตะญาณะสัมปันโน อิเมหิ ตีหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัตตา โส ภะคะวา ญาณะปุพพังคะมะญาณานุปะริวัตติตะกายะกัมมะสัมปันโน ญาณะปุพพังคะมะญาณานุปะริวัตติตะวะจีกัมมะสัมปันโน ญาณะปุพพังคะมะญาณานุปะริวัตติตะมะโนสัมปันโน อิเมหิ ตีหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัตตา  โส ภะคะวา สันทัสสะนะปะริปุณโณ ธัมมะเทสะนายะ ปะริปุณโณ วิริยัสสะ ปะริปุณโณ สะมาธิสสะ ปะริปุณโณ ปัญญายะ ปะริปุณโณ วิมุตติยา ปะริปุณโณ อิเมหิ ท๎วาทะสะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ ภะคะวะโต นัตถิ ทะวา นัตถิ ระวา นัตถิ อัปปะมัตตัง นัตถิ เวคายิตัตตัง นัตถิ อัพ๎ยาวัฏฏะมาโน นัตถิ อัปปะฏิสังขา อุเปกขาติ อัฏฐาระเสวะ เต โหนติ พุทธะธัมมา อะจินติยา อะจินเตยเยสุ ปะสันนานัง วิปาโก โหติ อะจินติยา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ พุทโธ วิยะ เอตานิ มะหาเตชานิ มะหานุภาวานิ  ภะวันตุ สัพพะทา ฯ  อะโถปิ ราชะภัณฑานิ อาวุธานิ อะเนกะธา เตชะวันตานิ ติฏฐันติ อานุภาวะปะสิทธิยาฯ

(หยุด)

      นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ท๎วัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณะสัมปันโน สุปะติฏฐิตะปาโท วะตะ โส ภะคะวา พุทธัสสะ ภะคะวะโต เหฏฐา ปาทะตะเลสุ เทวะจักกานิ ชาตานิ สะหัสสารานิ สะเนมิกานิ สะนาภิกานิ สัพพาการะปะริปูรานิ อายะตะปัณหิ วะตะ โส ภะคะวา ทีฆังคุลี วะตะ โส ภะคะวา มุทุตะลุณะหัตถะปาโท วะตะ โส   ภะคะวา ชาละหัตถะปาโท วะตะ โส ภะคะวา อุสสังคะปาโท วะตะ โส ภะคะวา  เอณิชังโฆ วะตะ โส ภะคะวา ฐิตะโกวะ อะโนนะมันโต อุโภหิ ปาณิตะเลหิ ชาณุกานิ  ปะริมัชชันโต วะตะ โส ภะคะวา โกโสหิตะวัตถะคุย๎โห วะตะ โส ภะคะวา สุวัณณะวัณโณ กาญจะนะสันนิภะตะโจ วะตะ โส ภะคะวา สุขุมัจฉะวิ วะตะ โส  ภะคะวา  สุขุมัจฉะวิตายะ ระโชชัลเลนะ อะนุปะลิมปิตะกาโย วะตะ โส ภะคะวา อุทธัคคะโลโม วะตะ โส ภะคะวา พรัห๎มุชุคัตโต วะตะ โส ภะคะวา ปิตันตะรังโส วะตะ โส ภะคะวา  นิโค๎รธะปะริมัณฑะโล วะตะ โส ภะคะวา สะมะวัฏฏะกะขันโธ วะตะ โส ภะคะวา ระสัคคะสัคคี วะตะ โส ภะคะวา สีหะหะนุ วะตะ โส ภะคะวา จัตตาฬีสะทันโต วะตะ โส ภะคะวา สะมะทันโต วะตะ โส ภะคะวา อะวิรุฬ๎หะทันโต วะตะ โส  ภะคะวา สุสุกกะทาโฐ วะตะ โส ภะคะวา ปะหุตะชิวโห วะตะ โส ภะคะวา พรัห๎มะสะโร กะระวิกะภาณี วะตะ โส ภะคะวา อะภินีละเนตโต วะตะ โส ภะคะวา โคปะมุโข วะตะ โส ภะคะวา พุทธัสสะ ภะคะวะโต ภะมุกันตะเร ชาตา อุณณา โอทาตา มุทุกา ตูละสันนิภา อุณหิสะสีโส วะตะ โส ภะคะวา ทะวัตติงสาเยวะ เต โหนติ มะหาสัตตัสสะ  ลักขะณา ทะวัตติงสะลักขะโณ  พุทโธ สุนักขัตโต วะ จันทิมา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ พุทโธ วิยะ เอตานิ มะหาเตชานิ   มะหานุภาวานิ ภะวันตุ ยาวะ สาสะนัง

(หยุด)

      นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะสีต๎ยานุพ๎ยัญชะนะสัมปันโน ปีตังคุลี วะตะ โส  ภะคะวา อะนุปุพพังคุลี วะตะ โส ภะคะวา วัฏฏังคุลี วะตะ โส ภะคะวา ตามพะนะโข  วะตะ โส ภะคะวา ตุงคะนะโข วะตะ โส ภะคะวา สินิทธะนะโข  วะตะ โส ภะคะวา  นิคุย๎หะโคปผะโก วะตะ โส ภะคะวา สะมะปาโท วะตะ โส ภะคะวา คะชะสะมานักกะโม วะตะ โส ภะคะวา สีหะสะมานักกะโม วะตะ โส ภะคะวา อุสะภะสะมานักกะโม วะตะ โส ภะคะวา ทักขิณาวัฏฏาวัฏฏะโน วะตะ โส ภะคะวา สะมันตะจารุชาณุมัณฑะโล วะตะ โส ภะคะวา ปะริปุณณะปุริสะพ๎ยัญชโน วะตะ โส ภะคะวา ทักขิณาวัฏฏะนาภี วะตะ โส ภะคะวา อัจฉินทะนาภี วะตะ โส ภะคะวา สุวัณณะกัททะลีสะทิสะอุรุ วะตะ โส ภะคะวา เอราวะณะกะระสะทิสะภุโช วะตะ โส ภะคะวา สุจิคัตโต วะตะ โส ภะคะวา โกมะละอะนุสสันนานุสสันนะสัพพะคัตตะลิตโต วะตะ โส ภะคะวา อะลีนะคัตโต วะตะ โส  ภะคะวา ฯ ติละกาทิวิระหิตะคัตโต วะตะ โส ภะคะวา อะนุปุพเพนะ รุจิระคัตโต วะตะ โส ภะคะวา วิสุทธะคัตโต วะตะ โส ภะคะวา โกฏิสะหัสสานัง ปะกะติหัตถีนัง พะละธะโร วะตะ โส ภะคะวา ตุงคะนาโส วะตะ โส ภะคะวา สุสัณฐานะนาโส วะตะ โส ภะคะวา  รัตตัท๎วิชะปะโส วะตะ โส ภะคะวา สุกกะทันโต วะตะ โส ภะคะวา สินิทธะทันโต วะตะ โส ภะคะวา วิสุทธินท๎ริโย วะตะ โส ภะคะวา วัฏฏะทาโฐ วะตะ โส ภะคะวา อายะตะทันโต วะตะ โส ภะคะวา คัมภีระปะณีตะเลโข วะตะ โส ภะคะวา อายะตะเลโข  วะตะ โส  ภะคะวา อุชุเลโข วะตะ โส ภะคะวา  สุจิระสัณฐานะเลโข วะตะ โส ภะคะวา  ปะริมัณฑะละกายะภาวันโต วะตะ โส ภะคะวา ปะริปุณณะกะโปโล วะตะ โส ภะคะวา  อายะตะวิสาละเนตโต วะตะ โส ภะคะวา ปัญจะปะสาทะวันตะเนตโต วะตะโส  ภะคะวา อะกุฏิฏะมุโข วะตะ โส ภะคะวา มุทะตะนุกะรัตตะชิวโห วะตะ โส ภะคะวา  อายะตะชิวโห วะตะ โส ภะคะวา อายะตะสุรุจิระกัณโณ วะตะ โส ภะคะวา นิคันฐิสิโร  วะตะ โส ภะคะวา นิคุย๎หะสิโล  วะตะ โส ภะคะวา ฉัตตะนิภะจารุสีโส วะตะ โส  ภะคะวา อายะตะปุถุละนะลาฏะโสโภ วะตะ โส ภะคะวา สุสัณฐาณะภะมุโก วะตะ โส ภะคะวา  กัณ๎หะ ภะมุโก วะตะ โส   ภะคะวา อะนุโลมะภะมุโก วะตะ โส ภะคะวา  อะยะวาภะมุโก   วะตะ โส ภะคะวา

          สุขุมาละคัตโต วะตะ โส ภะคะวา อะติวิยะ อุชชะลิตะคัตโต วะตะ โส ภะคะวา วิมะละคัตโต วะตะ โส ภะคะวา สินิทธะคัตโต วะตะ โส ภะคะวา สุคันธะตะนุ วะตะ โส ภะคะวา สะมะโลโม วะตะ โส ภะคะวา สุนีละโลโม วะตะ โส ภะคะวา  กุณฑะละวัฏฏะกะโลโม วะตะ โส ภะคะวา ทักขิณาวัฏฏะโก วะตะ โส ภะคะวา   สุสัณฐานะโลโม วะตะ โส ภะคะวา สินิทธะโลโม วะตะ โส ภะคะวา อะลุลิตะโลโม   วะตะ โส ภะคะวา อะติสุขุมะอัสสาสะปัสสาสะจาระโณ วะตะ โส ภะคะวา   สุสัณฐานะมุโข วะตะ โส ภะคะวา สุคันธะมุโข วะตะ โส ภะคะวา สุนีละเกโส วะตะ โส ภะคะวา กุณฑะละวัฏฏะเกโส วะตะ โส ภะคะวา ทักขิณาวัฏฏะเกโส วะตะ โส ภะคะวา สุสัณฐานะเกโส วะตะ โส ภะคะวา สินิทธะเกโส วะตะ โส ภะคะวา สัณ๎หะเกโส   วะตะ โส ภะคะวา อะลุลิตะเกโส วะตะ โส ภะคะวา สุทโธตะเกโส วะตะ โส ภะคะวา เกตุมาลาวะรัตตะวิจิตโต วะตะ โส  ภะคะวา เอวัง อะสีต๎ยานุพ๎ยัญชะนะปะฏิมัณฑิตะรูปะกาโย วะตะ โส ภะคะวา 

(หยุด)

      เอวัง สัพพังคะโสภะโณ รูปะกาโย อะจินติโย อะจินติเยสุ ปะสันนานัง  วิปาโกปิ อะจินติโย เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ พุทโธ วิยะ เอตานิ อะปะริมาณานิ   มะหาเตชานิ  มะหานุภาวานิ นิรันตะรายานิ นิรุปัททะวานิ ฐิรัฏฐิทานิ ภะวันตุ ยาวะ  สาสะนัง อะโถปิ ราชะภัณฑานิ อาวุธานิ อะเนกะธา เตชะวันตานิ ติฏฐันตุ อานุภาวะปะสิทธิยา ภะคะวะโต รูปะกายะโถมะนา พุทธาภิเสกะคาถา ปะฐะมา สะมัตตา พุทธาทิจโจ มะหาเตโช ธัมมะจันโท ระสาหะโร สังฆะตาระโณ เสฏโฐ อัมเห รักขันตุ ปายะโต ปะณิธานะโต ปัฏฐายะ ตะถาคะโต มะหาการุณิโก โลกานุกัมปายะ มาตุทาระกะมานะวะโต ปัฏฐายะ  จิตเตนะ สัตตะอะสังไขยยัง สัมมาสัมโพธิง ปัตเถต๎วา มะหาสาคะระจักกะวัตติโต ปัฏฐายะ วาจายะ นะวาสังเขยยัง สัมมาสัมโพธิง ปัตเถต๎วา ทีปังกะระสัมมาสัมพุทธัสสะ ปาทะมูเล ลัทธัพ๎ยากะระโณ กัปปะสะตะสะหัสสาธิกานิ  จัตตาริ อะสังเขยยานิ สะมัตติง พุทธะการะธัมเม ปูเรนโต ยาวะ เวสสันตะระภาวัง อาคันต๎วา เวสสันตะรัตตะภาเว สัพพะปาระมิโย นิฏฐาเปต๎วา ปาระมีกูฏัง คะเหต๎วา  ตุสิตะปุเร นิพพัตติต๎วา เทวะราชะภูโต พุทธะกาลัง ญัต๎วา สันนิปะติเตหิ   เทวะพรัห๎มะคะเณหิ กาโลยันเต มะหาวีระ  อุปปัชชะ มาตุกุจฉิยัง สะเทวะกัง ตาระยันโต พุชฌัสสุ อะมะตัง ปะทันติ วะทันเตหิ ยาจิโต นิมันติโต สัก๎ยะราชะกุเล มะหามายายะ  เทวิยา กุจฉิยัง ปะฏิสันธิง คะเหต๎วา ลุมพินีวะเน มาตุคัพภา โสตถินา วิชาโต อุตตะราภิมุโข สัตตะปาเท วีติหาเรต๎วา ปังกะชะมุททะนิฏฐิโต สัพพา ทิสา   อะนุวิโลเกต๎วา อัตตะนา สะทิสัง ปุคคะลัง อะทิส๎วา อัคโคหะมัส๎มิ โลกัสสะ  เสฏโฐหะมัส๎มิ โลกัสสาติ อาทิกัง อาสะภิวาจัง นิจฉาเรต๎วา เอกูนะติงสะวัสสานิ เทวะกุมาโร วิยะ มะหาสัมปัตติโย อะนุภะวันโต จัตตาโร นิมิตเต ทิส๎วา มะหาสัมปัตติโย  ปะหายะ มะหาภินิกขะมะนัง นิกขะมิต๎วา อะโนมายะ นะทิยา ตีเร ปัพพะชิต๎วา   อุทุมพะระวะเน ฉัพพัสสานิ มะหาปะธานัง ปะทะหิต๎วา วิสาขะปุณณะมายัง สุชาตายะ ทินนัง มะธุปายาสัง ปะฏิคคะเหต๎วา เนรัญชะรายะ นะทิยา ตีเร ปะริภุญชิต๎วา เนรัญชะรายะ สุวัณณะปาฏิง ปะวาเหต๎วา สาละวะเน ทิวาวิหารัง คันต๎วา สายัณหะสะมะเย  โสตถิเยนะ ทินนา อัฏฐะ ติณะมุฏฐิโย คะเหต๎วา เทวะตาหิ อะลังกะตะมัคเคนะ  ชะยะมะหาโพธิรุกขะมูลัง อุปะคันต๎วา สุริเย อัฏฐังคะเตเยวะ สะเสนัง สะวาหะนัง  สะพะลัง มารัง วิทธังเสต๎วา ปะลาเปต๎วา ปะฐะมะยาเม ปุพเพนิวาสัง อะนุสสะริต๎วา
มัชฌิมะยาเม ทิพพะจักขุง  วิโสเธต๎วา ปัจฉิมะยาเม อะวิชชาปัจจะยา สังขารา  อิจเจวะมาทิเก ปะฏิจจะสะมุปปาทะธัมเม วิจาระณะสะมัตถัง มะหาวะชิระญาณัง โอตาเรต๎วา สัพพะกังขัง วูปะสะเมต๎วา  จะตุปาริสุทธิสีละสังขาตัง สีละวิสุทธิง ปัต๎วา อะภิญญาปาทะกัง จะตุตถัชฌานะสังขาตัง  จิตตะวิสุทธิง อุปปาเทต๎วา ตะโต นามะรูปะวะวัตถานะสะมัตถัง ทิฏฐิวิสุทธิง ปัต๎วา ตะโต สัพพะพุทธานุจิณณัง วิปัสสะนาปาทะกัง จะตุตถัชฌานัง สะมาปัชชิต๎วา ปัญจะสุ อุปาทานักขันเธสุ อะภินิวิสิต๎วา สัมมัปปัญญายะ อุทะยัพ๎ยะญาณานิ ละภิต๎วา  อิเม อุปะกิเลสานัง มัคคาติ ชานะนะสะมัตถัง มัคคามัคคะญาณะทัสสะนะวิสุทธิง ปัต๎วา ตะโต อุทะยัพ๎ยะญาณัง ปัต๎วา  ตะโต ภังคะญานัง ปัต๎วา ตะโต อะนุโลมะญาณัง ปัต๎วา เอวัง อะนุปุพพะญาณะสังขาตัง ปะฏิปะทาญาณะทัสสะนะวิสุทธิง ปัต๎วา ตะโต  เอกะจิตตักขะณิกัง  โคต๎ระภูญาณัง   ปัต๎วา ตะโต สักกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพะตะปะรามาสะโทสะปะหานะกะรัง จะตุตถัชฌานิกัง โสตาปัตติผะละทายะกัง จะตุกิจจะสาธะกัง เอกะจิตตักขะณิกัง   โสตาปัตติมัคคะญาณะสังขาตัง ญาณะทัสสะนะวิสุทธิง ปัต๎วา ตะโตปิ  ตีณิ โสตาปัตติผะละจิตตานิ ปัต๎วา ตะโต ปัจจะเวกขะณะญาณานิ ปัต๎วา โสตาปันโน โหติฯ

(หยุด)

          ตะโต สีละวิสุทธิจิตตะวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตะระณะวิสุทธิญาณะทัสสะนะวิสุทธิมัคคามัคคะญาณะทัสสะนะวิสุทธิปะฏิปะทาญาณะทัสสะนะวิสุทธิโย ปัต๎วา เอกะจิตตักขะณิกัง โคต๎ระภูญาณัง ปัต๎วา ตะโต กามะราคะพ๎ยาปาทะตะนุกะรัง จะตุตถัชฌานิกัง สะกะทาคามิผะละทายะกัง จะตุกิจจะสาธะกัง เอกะจิตตักขะณิกัง สะกะทาคามิ-มัคคะญาณะสังขาตัง ญาณะทัสสะนะวิสุทธิง ปัต๎วา ตะโต ตีณิ  สะกะทาคามิผะละจิตตานิ ปัต๎วา ตะโต ปัจจะเวกขะณะญาณานิ ปัต๎วา สะกะทาคามี โหติ ฯ  ตะโต สีละวิสุทธิจิตตะ-วิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตะระณะวิสุทธิมัคคามัคคะญาณะทัสสะนะวิสุทธิปะฏิปะทาญาณะทัสสะนะวิสุทธิโย ปัต๎วา  ตะโต  เอกะจิตตักขะณิกัง โคต๎ระภูญาณัง  ปัต๎วา ตะโต กามะราคะพ๎ยาปาทานัง  นิระวะเสสัปปะหานะกะรัง จะตุตถัชฌานิกัง อะนาคามิผะละทายะกัง จะตุกิจจะสาธะกัง เอกะจิตตักขะณิกัง อะนาคามิผะลัคคะญาณะสังขาตัง ญาณะทัสสะนะวิสุทธิง ปัต๎วา ตะโต ตีณิ อะนาคามิผะละจิตตานิ ปัต๎วา ตะโต  ปัจจะเวกขะณะญาณานิ ปัต๎วา อะนาคามี โหติ ตะโต สีละวิสุทธิจิตตะวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตะระณะวิสุทธิมัคคามัคคะญาณะทัสสะนะวิสุทธิปะฏิปะทาญาณะทัสสะนะวิสุทธิโย ปัต๎วา ตะโต เอกะจิตตักขะณิกัง โคต๎ระภูญาณัง ปัต๎วา รูปะราคะอะรูปะราคะ-
มานุทธัจจาวิชชาโทสัปปะหานะกะรัง  จะตุตถัชฌานิกัง โลกุตตะระกุสะละปะฏิเวธะญาณัง อัญเญหิ อะสาธาระณัง อะนุตตะระสัมโพธิง อะนันตะญาณะปะริวาริกัง อะระหัตตะมัคคะญาณะสังขาตัง ญาณะทัสสะนะวิสุทธิง ปัต๎วา ตะโต สะมาปัตตีหิ  อะระหัตตะผะละจิตเตหิ อะนันตะญาณัง ปะริวาริกัง สัพพัญญุตะญาณาทิคุณะสัมปัตติง ปัต๎วา พุทโธ โหติ ตะโต ปัจจะเวกขะณะญาณัง  ปัต๎วา สัพพะพุทธาจิณณัง อุทานัง อุทาเนสิ

      อะเนกะชาติสังสารัง       สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง

คะหะการัง คะเวสันโต            ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง

คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ             ปุนะ เคหัง นะ กาหะสิ

สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา          คะหะกูฏัง วิสังขะตัง

วิสังขาระคะตัง จิตตัง             ตัณหานัง ขะยะมัชฌะคาติ ฯ

          โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา พะละนิปผัตติโต จะตุเวสารัชชัปปัตโต อะธิคะตะปะฏิสัมภิโท ปุริสะสีโห ปุริสาชัญโญ อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัห๎มะกัง สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง  สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทสิ โส ภะคะวา ญาณะภูโต จักขุภูโต พรัห๎มะภูโต วัตตาปะวัตโต อัตถัสสะ นินเนตา อะมะตัสสะ ทาตา ธัมมะสามิ ธัมมะราชา ธัมมัง เทเสสิ อาทิกัล๎ยาณัง มัชเฌกัล๎ยาณัง ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง สาตถัง สะพ๎ยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พรัห๎มะจะริยัง ปะกาเสสิ โส ปะระมะสีตะละหะทะโย สันตินท๎ริโย  หิตานุกัมปิ ทะยาลุ วะรัญญู วะระโท วะราหะโร อะนุตตะโร อะโนโม  สิริโก ยะถารูโปปิ โลกัตถัง โสเธติ ตัสเสวะ สัมมาสัมพุทธัสสะ เอตานิ มะหิทธิกานิ  มะหาเตชานิ มะหาพะลานิ มะหานุภาวานิ โหนตุเยวะ สัพพะกาลัง ยาวะ   สาสะนันตะระธานา                        

(หยุด)

      สัทธัมโม ปะนะ เยนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ เทสิโต สันทิฏฐิกาทิคุณะสัมปัตติ วิราชิโต นิยยานิโก คัมภีโร อะตักกาวะจะโร วิสุทโธ  มะทะนิมมะทะโน ปิปาสะวินะโย อาละยะสะมุคฆาโต วัฏฏูปัจเฉโท อิจเจวะมาทิคุณะสัมปัตติยุตโต ตัสเสวะ สัทธัมมัสสะ เทสะกัสสะ สัมมาสัมพุทธัสสะ เอตานิ ตาทิสานิ   มะหาเตชานิ ภะวันตุ สัพพะทา

(หยุด)

      อะริยะสังโฆ ปะนะ ยัสสะ ภะคะวะโต ชานะโต ปัสสะโต อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ สาวะโก สุปะฏิปันโน สัมมาปะฏิปันโน อุชุปะฏิปันโน ญายะปะฏิปันโน สามีจิปะฏิปันโน อาหุเนยยะตาทิคุณะสัมปะทาสุ วิราชิโต สุวิสุทธิจิตโต  สันตินท๎ริโย สีละสัมปันโน สะมาธิสัมปันโน ปัญญาสัมปันโน วิมุตติสัมปันโน วิมุตติญาณะทัสสะนะสัมปันโน สัตตานัง สาโร อิจเจวะมาทิคุณะสัมปัตติยุตโต ตัสเสวะ อะริยะสังฆัสสะ คุรุโน สัมมาสัมพุทธัสสะ เอตานิ ตาทิสานิ เอวะ มะหาเตชานิ สุระนะระหิตานิ ภะวันตุ สัพพะทาติ

(หยุด)

 (พุทธะรูปาภิเสกวิธี สะมัตตา)

      เอกะพุทโธ วิยะ มะหาเตชานิ มะหานุภาวานิ โหนตุเยวะ โย โส ภะคะวา อะนันตะญาโณ กะรุณากะโร ทีปังกะระสัมมาสัมพุทธัสสะ ปาทะมูเล ลัทธัพ๎ยากะระโณ กัปปะสะหัสสาธิกานิ จัตตาริ อะสังเขยยานิ สะมัตติงสะปาระมิโย ปูเรต๎วา  สัพพัญญุตัมปัตโต โลเก พุทโธ ชาโต ฯ ตัสสะ ปาเทปิ นะมามิ สัมพุทธัสสะ สิรีมะโต 

      สัทธัมมัญจัสสะ ปูชามิ      กะริง สังฆัสสะ จัญชะลิง

โย เสฏโฐ ภะคะวา พุทโธ         ตัสสะ คุโณ อะนันตะโก

สัพเพ คุณา มะหันตาปิ            พุทธะรูเปสุ ตาทิโน

ยะทา สัพพัญญุตัมปัตโต          ตัสสะ ญาณัง อะนันตะกัง

ตัง สัพพัง พุทธะรูเปสุ             ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนัง ฯ

      ปะฏิสัมภิทา จะตัสโส       สา จะ สาธาระณานิ จะ

เวสารัชชานิ จัตตาริ               จัตตาฬีสะ จะ วัตถุกา

สัตตะสัตตะติกา ญาณะ-          วัตถูนิ อะปะรานิปิ

สัพเพ ญาณะมะหันตาปิ          พุทธะรูเปสุ  ตาทิโน  

สีละสะมาธิการุญญา              วิมุตติ จะ อะนันตะกา

สัพเพ เต พุทธะรูเปสุ                 ติฏฐันตุ  ยาวะ สาสะนัง ฯ

          โพธิมูลัมหิ สัตตาเห          ยัง ธัมมัง สะมะนุสสะริ

โส ธัมโม พุทธะรูเปสุ              ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนัง ฯ

          เยนะ ญาเณนะ โส สัตถา   อะกาสิ ปาฏิหาริยัง

เทวานัง  กังขัจเฉทายะ            ธาตุกัง พุทธะรูปะกัง

เจติยัง อะนิมิสสัญจะ                 อะกาสิ ปะฏิปูชิตัง

ปัลลังกัง  โพธิรุกขัญจะ            เยนะ ญาเณนะ โส ชิโน

ตัง ญาณัง  พุทธะรูเปสุ            ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนัง ฯ 

      จังกะเม จังกะมันตัสสะ     โย คุโณ ชายะเต ตะทา

โส คุโณ พุทธะรูเปสุ               ติฏฐะตุ ยาวะ  สาสะนัง ฯ

      ระตะนาคาเร สัตตาเห      อะภิธัมมัง อะนุสสะริ

เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง        พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ

นิโคร๎ธะอะชะปาลัมหิ                        สัตตาเห โส  มะหามุนิ 

คุณัง อะละภิ  โส ตัสสะ           พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ

มุจจะลินทัมหิ สัตตาเห            โย คุโณ วิชชะตี ตะทา

โส คุโณ พุทธะรูเปสุ               ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนัง ฯ

      ราชายะตะเน สัตตาเห      ยัง คุณัง ละภะเต ชิโน  

โส คุโณ พุทธะรูเปสุ               ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนัง ฯ

      ปุนาคันต๎วา อะชะปาลัง  นิสีทิต๎วา   อะเทสิตัง

จิตตัง อุปาทะยิ พุทโธ             ธัมมักขันเธ อะเสสะโต

สัพเพ เต พุทธะรูเปสุ              ติฏฐันตุ ยาวะ สาสะนัง ฯ

      ตะทา พรัห๎มาปิ อาคันต๎วา           สัมพุทธัง อะภิวาทะยิ

สัตตานัง   อะนุกัมปายะ          เทเสตุ ธัมมะมุตตะมัง

ปะฏิญญัง เทติ โส สัตถา               พรัห๎มุโน ธัมมะเทสะนัง

โส ธัมโม  พุทธะรูเปสุ              ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนัง ฯ

      พาราณะสิม๎หิ คัจฉันโต     ธัมมะจักกัง อะเทสะยิ

เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง        พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ ฯ

      อิสิปะตะเน นาเมวะ         มิคะทาเย วะสัง ชิโน

ยะสาทิเก กุละปุตเต               สะหาเยนะ ปัพพาชิยะ

สัพเพสัง อะนุกัมปายะ            อะระหัตตัง อะทาสิ โส

เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง        พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ ฯ

      กัปปาสิกันตะรา เขตเต        ภัททะวัคเค สะหายะเก

โอวะทิต๎วา ปัพพาเชต๎วา      อะระหัตตัง อะทาสิ โส

เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง        ชินะพิมเพสุ ติฏฐะตุ ฯ

      อุรุเวลัง  ชิโน คันต๎วา     อัจเฉรัง ปาฏิหาริยัง

กัต๎วานะ ชะฏิเล ตัตถะ          วิเนต๎วา กัสสะปาทิเก   

ปัพพาเชต๎วา  อะระหัตตัง                   อะทาสิ กะรุณากะโร

เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง        ชินะพิมเพสุ ติฏฐะตุ ฯ

      สะสาวะโก ชิโน คันต๎วา   รัมมัง ราชะคะหัง ปุรัง

ราชุยยาเน วะสิต๎วา โส          อะภาสิ ธัมมะมุตตะมัง

โส ธัมโม พุทธะรูเปสุ              ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนัง ฯ

          อัญเญ จะ พิมพิสารัญจะ   วิเนนโต โส มะหามุนิ

ตะถาคะโต สัตถา โลเก            ปาเปสิ ผะละมุตตะมัง

เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง        พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ ฯ

      กะปิละวัตถุง คันต๎วานะ ทะเมตุง ญาตะเก ชะเน

วะราสะเน นิสีทิต๎วา                          ญาตีนัง มานะเจตะนัง

ญัต๎วานะ จะ ปะสาเทตุง        อัพภุคคันต๎วา นะเภ ตะเล

จังกะมัง ตัตถะ มาเปสิ            วิสุทธัง ระตะนามะยัง

เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง        พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ ฯ

      นิสีทิต๎วา   มะหาวีโร                  จังกะเม ระตะนามะเย

นิมมินิต๎วา พุทธะรูปัง โส        อัตตะนา  สะทิสัง วะรัง

ปุจฉาเปต๎วา มะหาปัญเห                   วิสัชเชสิ มะหามุนิ

เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง        พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ ฯ

      โอตะริต๎วา  คะคะนัมหา นิสีทิต๎วา วะราสะเน

ทะเมติ   ญาตะเก สัพเพ          วันทาเปต๎วา มะหายะโส

เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง        พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ ฯ  

          ปุนาคันต๎วา ราชะคะหัง ลัฏฐุยยาเน วะสัง ชิโน

ปะติฏฐะเปสิ สุทธัตตัง            ปะฐะเม   ผะละมุตตะเม

เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง        พุทธะพิมเพสุ ติฏฐะตุ ฯ

      ตะทา โส สาวัตถิง คันต๎วา            ตัสสะ เชตะวะนัง อะทา  

ปะฏิคคะเหสิ อารามัง             ธัมมัง เทเสติ จักขุมา

เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง        พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ ฯ 

      ยะทา อะกาสิ ภะคะวา     ยะมะกัง ปาฏิหาริยัง

คัณฑาม๎พะรุกขะมูลัม๎หิ         สัพพะโลเก  อะสาทิสัง

ตะทา ติตถิยะกา สัพเพ             ปะลายันติ ทิสาทิสัง

เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง        พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ ฯ

      ปาฏิเหรา วะสานัมหิ        วะสันโต ติทะสาละเย

อะภิธัมมัง อะเทเสสิ                   เทวานัง มาตุยาปิ จะ

เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง        พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ ฯ

      โอตะรัง เทวะโลกัม๎หา       โสปาเณ  ระตะนามะเย

ปูชิโต เทวะพรัห๎เมหิ              สังกัสสะนะคะรัง ตะทา

โลกะวิวะระณัง นามะ             อัจเฉรัง ปาฏิหาริยัง

ทัสเสสิ ญาณะเตเชนะ             เทวะสังเฆ สะมานุเส

เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง        พุทธะรูเปสุ   ติฏฐะตุ ฯ

      ปัญจะตาฬีสะ วัสสานิ      ยัตถะ ยัตถะ จะ ชันตุนัง

หิตายะ จะ สุขายะ จะ            ยัง ยัง ธัมมัง อะเทสะยิ

โส สัพโพ พุทธะรูเปสุ              ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนัง ฯ

          กัต๎วานะ พุทโธ   วะระพุทธะกิจโจ

ธัมมัง วะรัง อันธะตะมัง วินาสะยัง

ทุกขักขะยัง อัตตะปะรัสสะ ธัมมัง

ปัตโต วิสิฏฐัง อะนุปาทิเสสัง

ฐะเปสิ พุทโธ วะระพุทธะรูปัง

สะสาสะนัง   ปัญจะสะหัสสะมัตตัง

เทเว มะนุสเส ตะระณายะ โอฆา

เตสัญจะ อัตถายะ หิตายะ นาโถ

          เย เทวา วา มะนุสสา วา    สินทะพรัห๎มา สะมาระกา

โพธิสัตโตวะ อัม๎หากัง              เตมิโย นามะ ปัณฑิโต

อะติฏฐานัง ถิรัง กัต๎วา          นิกขัมมะ อิสิ ปัพพะชิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

          โพธิสัตโต วะ อัม๎หากัง      ชะนะโก นามะ ปัณฑิโต

วิริยัง สุถิรัง กัต๎วา               สะมุททัง อะตะริ ตะทา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

          โพธิสัตโต วะ อัม๎หากัง      สาโม นามาสิ ปัณฑิโต

มาตาเปติภะโร วะสัง              เมตตายะ ปะวะเน ตะทา 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      โพธิสัตโต วะ อัม๎หากัง      เนมิ นามาสิ  ปัณฑิโต

อัส๎มา โลกา ทิวัง คันต๎วา       ทิพพะกาเม อะภุญชะยิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      โพธิสัตโต วะ อัม๎หากัง      มะโหสะโถติ วิสสุโต

นานาปัญเห วิสัชเชสิ               เวเหทัสสะ ยะสัสสิโน

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

          โพธิสัตโต วะ อัม๎หากัง      ภูริทัตโต มะหิทธิโก

นาคะโลกัง ชะหิต๎วานะ             สีละรักขายะ นิกขะมิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      โพธิสัตโต วะ อัม๎หากัง      จันทะกุมาระนามะโก 

มุญจิต๎วา ยัญญะวาฏัมหา                   ราชา อาสิ มะหัพพะโล

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      โพธิสัตโต วะ อัม๎หากัง      วิธุโร นามะ ปัณฑิโต

เทเสสิ ปะวะรัง ธัมมัง             ราชูนัง สีละรักขะนัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      โพธิสัตโต วะ  อัม๎หากัง     เวสสันตะโร จะ ขัตติโย

มะหาทานัง จะ ทัต๎วานะ       นิกขันโต นะคะรา  ตะทา

วะสันโต อัสสะเม ปะเท           อะทาสิ ปุตตะทาระเก

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน   ชะยะมังคะลัง ฯ 

          เวสสันตะโร มะหาราชา     นิกขะมิต๎วา นะคะรา คะโต

รัชชะสุขัง นะ  ภุญชิต๎วา        อะทาสิ  ระตะนาทิกัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      จะวิต๎วานะ ตะโต ราชา   อุปปัชชิ ตุสิเต ปุเร

ทิพพะสุขัง อะนุโภนโต            จิรัง สัคเค ปะโมทะติ   

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      จะวิต๎วานะ ตะโต กายา โอกกันโต   มาตุกุจฉิยัง

มะหาอัจฉะริยัง อาสิ              อาสาฬ๎หะปุณณะมีทิเน

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ  โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      มาตุกุจฉิคะโต  สันโต       โมทะยันโต มะหายะโส

ปัลลังเกนะ นิสีทิต๎วา                         อะภิมุโข จุทิสสะติ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      นิกขันโต มาตุยา คัพภา     โอตะริ ปาทะปังกะเช 

วิสาขะปุณณะมีทิเน               วะเน ลุมพินินามะเก

เอเตนะ   สัจจะวัชเชนะ           โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ 

      อุตตะราภิมุโข สัตตะปะเท วีติกกันโต มะหายะโส

อะภาสิ อาสะภิวาจัง              อัคโค เสฏโฐติอาทินา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ  โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      วิญญุปปัตโต มะหาวีโร      รัชชะสุขัง อะนุภะวิ

อุยยานา นิกขะมันโต  โส         อัททะสะ พรัห๎มะนิมิตตัง

สังเวคัง ละภะมาโน โส            นิวัตตะติ มะหายะโส

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      จะตุตถัง เทวะทูตัง จะ      โสมะนัสสัง ปะเวทะยิ   

ทิวะสัง ตัตถะ กีฬันโต             ปาวิสิ นะคะรัง สุภัง

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ            โหตุ โน  ชะยะมังคะลัง ฯ

      ปาสาทัง อะภิรุย๎หันโต      นิปัชชิ สัก๎ยะปุงคะโว

นิททัง โอกกะมันตานัง             วิรูปัง นาฏะกิตถินัง

นิพพิชชิต๎วา มะหาวีโร          นิกขะมิ ปุตตะปัสสิตุง

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ            โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ทิส๎วานะ ปุตตะสุตตันตัง คันต๎วานะ  สะยะนันติกัง

กัปเปต๎วา กัณฐะกัง อัสสัง                   ปัณญัตตัง วะระสินธะวัง

อารุย๎หิต๎วา มะหาวีโร           นิกขะมิ พุชฌิตุง ตะทา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                   โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ปัต๎วานะ  รัชชะสีมัง โส   ฐัต๎วาโนมะนะทีติเร

อุยโยเชต๎วา กัณฐะกัง ฉันนัง    โมลิง เฉต๎วา  มะหายะโส

ขิปิต๎วา อันตะลิกเข โส          อะธิฏฐาเนนะ ติฏฐะติ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน   ชะยะมังคะลัง ฯ

      อากาเส สุคะตะโมลิ             สัมปะฏิจฉิ สุราทิโป

ฐะเปติ เทวะโลกัส๎มิง                         เทวานัง อะภิปูชิตุง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ปัพพัชชายะ  นะมะนัสสะ สะหาโย  ฆะฏิการะโก

อาเนต๎วาฏฐะปะริกขารัง        อะทาสิ มุนิโน ตะทา  

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      คะเหต๎วา โส มะหาพรัห๎มา นิวัตถัง  วะระกาสิกัง

ฐะเปต๎วา พรัหมะโลกัส๎มิง                   พรัห๎มานัง อะภิปูชิตัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ปัพพะชิต๎วา มะหาวีโร    คันต๎วา ราชะคะหัง ปุรัง    

นะคะเร โกลาหะลัง อาสิ          พรัห๎มานาคาติ อาทินา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ปัสสิต๎วา มะหาวีรัง        รัญโญ อาจิกขิ มะหาชะโน

เปเสต๎วา ราชะทูตัง โส          วะสิตุง  ธีระมุตตะมัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ปัณฑะวะฉายายะ นิสินนัง ภุญชะมานัง มะหายะสัง

คันต๎วา ทูตัสสะ วุตเตนะ        อัททะสะ มาคะธิสสะโร

นิมันตะยิตถะ รัชเชนะ             สักกัจเจนาภิวาทิยะ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ปะฏิกขิปิ วะรัง รัชชัง       รัญญา ทินนัง มะหายะโส

คะหิตะปะฏิญโญ   ธีโร            ยะทิ พุทโธติ อาทินา

มะมะ สีมัง ปะฐะมาคัจฉะ        อาทิสิ สัก๎ยะปุงคะโว

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      อะนุกกะเมนะ โส ธีโร       กัต๎วา ทุกกะระการิกัง

สุชาตาทินนะปายาสัง             ปะภุญเชสิ นะทีติเร

ปะวาเหต๎วานะ ตัง ปาฏิง                    ปะฏิโสตัง  อะคัญฉิ สา

นิมมุชชิ ปาฏิยา เหฏฐา           กัสสะปัสสะ มะเหสิโน

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ            โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      โพธิมัณฑัง สะมารุย๎หะ      เทวะคันธัพพะปูชิโต

โสตถิเยนะ ทินนัง ติณัง           อะวัตถะริ มะหายะโส

จุททะสะหัตถัปปะมาณัง          ปัลลังกัง อุกกะมิต๎วา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                   โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ปัลลังเกตถะ นิสีทิต๎วา    โสภะมาโน มะหายะโส

สัพเพ มาเร ปะราเชต๎วา        นิสินโน อะจะลาสะเน

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ปะฐะมะยาเม ปัตเต วะ     ปุพเพนิวาสะมะนุสสะริ

เอวัง นามะ ปะริยาโย             เอวัง โคตโตติอาทินา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      มัชฌิมะยาเม ปัตเต วะ      ทิพพะจักขุง วิโสธะยิ

ติโรกุฑฑัง ติโรเสลัง                ฆะระมัชเฌวะ ปัสสะติ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ปัจฉิมะยาเม ปัตเตวะ       สัมมะสันโต ปุนัปปุนัง

พุททะสัง ปัจจะยาการัง           สัมมัปปัญญายะ ปัสสะติ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      เสตารุโณติ วัตตัพโพ        สัมโพธิง โส วินายะโท

สัมพุชฌิ  ญาณะลังการัง          วิสาขะปุณณะมีทิเน

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ  

      อะเนกะชาติสังสารัง         สันธาวิสสันติ อาทินา

อุทานัง นิจฉะเรนโต โส           โลกะนาโถ  มะหามุนิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      อะนิมมิเสหิ อักขีหิ           ปัลลังกัง โส วิโลกะยิ

อะนิมมิสัง วะรัง เจติ              วุตตัฏฐานัง กะวีหิตัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      จังกะมันโต มะหาวีโร           อันตะเร โพธินิมมิสสัง

จังกะมัง ระตะนัง นาม            วุตตัฏฐานัง มะเหสินา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      อะปะรา ตัตถะมาเปสุง     ฆะรัง ระตะนะนามะกัง

นิสีทิต๎วา มะหาวีโร                สัมมะสันโต ปุนัปปุนัง

สัตตัพพิธัง อะภิธัมมัง             คัมภีรัง สุขุมัง นะยัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      นิโค๎รธัส๎มิง อะชะปาเล นิสินโน โส  มะหามุนิ

วิมุตติง อะนุภะวันโต              สัตตาหัง  วีตินามะยิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      มุจจะลินเท นิสินโน โส      เทวะพรัห๎มาภิปูชิโต

สะมาธิชัง สุขัง ปิต๎วา            สัตตาหัง วีตินามะยิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ราชายะตะนะมูลัส๎มิง                  นิสินโน สัก๎ยะปุงคะโว

ผะละสุขัง  ระสัง ปิต๎วา             สัตตาหัง วีตินามะยิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ตัตเถวะ โส มะหาวีโร       นิสินโน สุชะนัปปิโย

ปะฏิคคะเหสิ  มันถัญจะ               ตะปุสสะภัลลิกานิตัง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      โลกะปาลา มะหาราชาโน   อาเนต๎วา วะระเสละกัง

อะทังสุ มุนิโน ปัตตัง              อะธิฏฐาเนนะ เอกะกัง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ธัมมะจักกัง ปะวัตเตนโต     คันต๎วานะ  กาสินัง ปุรัง

อุปะเกนะ ปะวัตโต โส             มาทิโสหัง ชิโน พ๎ระวิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      มิคะทาเย มะหุยยาเน       อิสิปะตะนะนามะเก

ธัมมะจักกัง ปะวัตเตสิ             นะระสะราภิปูชิโต

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ปะวัตติเต วะระจักเก        ภุมมา เทวา จ มานุสา

สาเวสุง อัตตะโน สัททัง           พรัห๎มะโลกัง อะคัญฉิ โส

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ไวยยากะระเณ ภัญญะมาเน พรัห๎มาฏฐาระสะโกฏิโย 

ปิวิงสุ อะมะตัง ปานัง              โกณฑัญญะปะมุขา ตะทา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน  ชะยะมังคะลัง ฯ

      ยะสาทิเก กุละปุตเต         วิเนนโต โส มะหามุนิ

ปาเยสิ อะมะตัง ปานัง             มิคะทาเย  อิสิปะตะเน

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ภัททะวัคเค กุละปุตเต      วิเนนโต สัก๎ยะปุงคะโว

กัปปาสิกันตะรา เขตเต            ปาเยสิ อะมะตัง ระสัง

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ            โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ปะฏิญญัง โมจะนัตถายะ   คันต๎วา ราชะคะหัง  ปุรัง

พิมพิสารัง วีเนนโต โส             ปาเยสิ อะมะตัง ระสัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      อุรุเวลาทิกัสสะเป            ชะฏิเล อัคคิตาปะเน

วิเนนโต นานุปาเยหิ               ปาเยสิ  อะมะตัง ระสัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ปังสุกูลัง กิมิปูรัง             คัณหาติ โส มะหามุนิ

คัณหิเต ปะฐะวี นัมปิ       สาธุการัง ปะวัตตะยิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ  โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      โปกขะระณิยัง ตะทา ชิโน โธวิ ปังสุกุลัง วะรัง

ปาสาเณ ปัตถะริต๎วานะ           สุขาเปสิ  มะหายะโส

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      คัณฑาม๎พะรุกขะมูลัส๎มิง            อาภาสิ ทีปะทุตตะโม

ติตถีนัง นิมมะทะนัตถัง           ปาฏิเหรัง มะหายะโส  

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      จังกะมัง มาปะยิ ธีโร        อายามะจักกะวาฬะกัง

นิสีทิต๎วา  มะหาวีโร                          เทเสสิ ธัมมะมุตตะมัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน  ชะยะมังคะลัง ฯ

      ปาฏิเหรัง กะริต๎วานะ     จังกะเม ระตะนามะเย

อุคคัญฉิ ตาวะติงสัญจะ           เทวะตานัง สุลุจจะเย

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      สิลาสะเน นิสินโน โส        ปัณฑุกัมพะละนามะเก 

เตมาสัง เทสะยิ ธัมมัง             เทวานัง ปะริฉัตตะเก   

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ปักกันโต อุตตะระกุรุง      ปิณฑัตถายะ  มะหามุนิ

ปิณฑะปาตัง คะเหต๎วานะ                   อันธะวะเน จะ ภุญชะยิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      จิต๎ระนะยัง วินะยันโต    วินะเย กุสะโลนะยัง

สิกขาปะทัง ปัญญาเปสิ           ภิกขูนัง สีละรักขะนัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                   โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ  

      วัณเณนโต หิตะจะริยัง      อะปัณณะกาทิชาตะกัง

ตัง ตัง ปุคคะละมาคัมมะ          เทเสสิ   สัก๎ยะปุงคะโว

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      อะปัณณะกาทิชาตะกัง     ปัญจะสะตัง มะหามุนิ

เทเสสิ อะปิ ปัญญายะ             สัตตานัง หิตะการะณัง

เอเตนะ   สัจจะวัชเชนะ           โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ติกขัตตุง ลังกาทีปัง โส      สัมปัตโต สัก๎ยะปุงคะโว

ทัสเสสิ นาคะวัคคัส๎มิง           ปะทะลักขะณะสัญจิตัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ท๎วิปะเภทัง ติปะเภทัง     ปุนะ ติเภทะนัง ตะถา

ยัง ยัง เทวะมะนุสสานัง           เทเสสิ ธัมมะมุตตะมัง

สัพพันตัง เอกะระสัญจะ          สุนิโรธะระสัญจิตัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน  ชะยะมังคะลัง ฯ

      ท๎วิปะเภทัง ติปะเภทัง       ปุนะ ติเภทะนัง ตะถา

ติปิฏะกะมัชชะปาณินา            เทสิตาทิจจะพันธุนา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      นิกายัง  ปัญจะนะวังคัง     สัพพันตัง พุทธะเทสิตัง

ธัมมักขันธัง จะตูสีติ-              สะหัสสัญจะ  ตะถา ปุนะ

เอเตนะ   สัจจะวัชเชนะ           โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ราหุเล เทวะทัตเต จะ       สะมัง เมตตายะ ผะระติ 

ปาริเลยยะธะนะปาเล             สะมะจิตเตนะ ปัตถะริ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน  ชะยะมังคะลัง ฯ

      มิจฉาทิฏฐี พะกะพรัห๎มัง   วินะยันโต  มะหามุนิ

ทิฏฐิชาลัง ปะธังสิต๎วา           สัมมามัคเค ปัฏฐาปะยิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      อาฬะวะกัง  มะหายักขัง    ทุททะมัง ผะรุสัง มุนิ

วินะยิต๎วา มะหาวีโร                          โสตามัคคัง ปะทัสสะยิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ขีณายุกัง  สุระอินทัง        ละภาเปต๎วานะ อายุกัง

ธัมมะจักขุญจะ ปาเปสิ            ปัญหาวิสัชชะเนนะ จะ 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ปัญจะตาฬีสะวัสสานิ       โพธยันโต  มะหามุนิ

คัณฐันโต ปุปผะทามัง วา         ธัมมะวัสสัง ปะวัตตะยิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      สัมพุทโธ  ธะระมาโน วะ    โสเธติ มุนิปุงคะโว

อิเม ปัญจะวิเธ  กิจเจ             ปิณฑะปาตาทิจะระเณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ  

      ยะมะกะสาลานะมันตะเร   นิพพุโต โส มะหามุนิ 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ปัญจะ วัสสะสะหัสสานิ     สาสะนัง โส  ปัฏฐาปะยิ

ขีณาสะวาหิ เขตตัตถัง             สัตตานัง สุขะเหตุกัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      จะตุวีสาสังเขยยานิ          สัฏฐิญจะ สะตะโกฏิโย

ปาณะสะตะสะหัสสานิ            สัมพุทโธ วะ ปะโมทะยิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      สัพพา ตา ธาตุโย สัตตา     เตสุ เตสุ จะ  ปัตถะริ

นะระเทวาทิอัตถายะ              ชาติเขตตาทิเกสุ จะ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      พุทธะเวสัง คะเหต๎วานะ โทณะมัตตา วะ ธาตุโย

อัพภุคคันต๎วานะ อากาสัง                   อะกังสุ ปาฏิหาริยัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      ธัมมาโสโก มะหาราชา      โพธิสาขัง ปะเลขะยิ

มะโนสิลาหะริเตนะ                อะธิฏฐาเนนะ สัตถุโน

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      พุทธะเวสัง ปะวัตเตต๎วา สัพพา ตา สัตถุ ธาตุโย

สัมปันนา ฉะหิ รังสีหิ              ธัมมะกะถัง ปะวัตเตยยุง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน  ชะยะมังคะลัง ฯ

      เทวา พรัห๎มา มะหาเตชา   สะมาคันต๎วานะ สัพพะโส

สุณิต๎วา สัตถุโน ธัมมัง           ปิวิสุง อะมะตัง ระสัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                   โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      เตโชธาตุ  สะมุฏฐายะ       ฌาปะยิ วะระธาตุโย

อุคคัณหิต๎วา เทวะโลกัง           อันตะระธายิ อะเสสะโต

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ            โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

      เทวะคะณา มะหาพรัห๎มา ปัคคัณหิต๎วานะ อัญชะลิง

สาสะนัง อันตะระหิตัง             สังเวคัง สัมปะวัฏเฏยยุง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ โน  ชะยะมังคะลัง ฯ

      วันทามิ ปะฐะมัง ตัสสะ     ปะณิธานัง อะจินติตัง

จักกะวาฬัมหิ สัพเพหิ              ชีวะมาเนหิ วัตถูหิ

ทะสันตัง ปาระมีนันตัง            ปูริตัฏฐานะมุตตะมัง

ตะโต สาละวะเน รัมเม            ชาตัฏฐานะจะรีมะกัง

ฉัพพัสสานิ ปะธานัมหิ             กะตัง ทุกกะระการิกัง  

อะปะราชิตะปัลลังกัง              พุทธะคุเณ ตะถา วุตตัง

จุททะสะพุทธะญาณัญจะ         อัฏฐาระสะอาเวณิกัง

ปูเชมิ ทะสะพะลัญญาณัง         จะตุเวสารัชชะมุตตะมัง

อาสะยานุสะยะญาณัง            อินท๎ริยานัง ปะโรปะริยัง 

ยะมะกัง ปาฏิเหรัญจะ             ญาณัง สัมปะยุตตัมปิ จะ

มะหากะรุณาสะมาปัตติ          ญาณะมัณฑะวะรัง นะเม

สา สาธาระณัญญาเณนะ          นัต๎วานะ ปูชะยามะหัง

ตะโต จะ สัตตะ สัตตาเห          ธัมมัง  สัมมะสิตัง นะเม

พรัห๎มุนา ยาจิตัฏฐานัง            ธัมมัง เทเสตุมุตตะมัง

อิสิปะตะเน มิคะทาเย             ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง

ตะโต เวฬุวะนาราเม              ฐานัญจะ ปูชะยามะหัง

ตะโต เชตะวะนารามัง             จิระวุฏฐัง มะเหสินา

อะสาธาระณะมัญเญสัง                 ยะมะกะปาฏิหาริยัง

ปาริฉัตตะกะมูลัมหิ                อะภิธัมมัญจะ เทสะนัง

สังกัสสะนะคะรัท๎วาเร           เทโวโรหะณะกัมปิ จะ

ตะโต จะ หิมะวันตัส๎มิง          มะหาสัทธัมมะเทสะนัง

จะตุราสีติสะหัสเสหิ               ธัมมักขันเธหิ สังคะหัง

ปิฏะกัต๎ยัง ยะถาวุตตัง            วิวิธัง ปูชะยามะหัง  

มารัสสะ อัตตะโน อายุ-           สังขาระสัชชะนัง นะเม

กุสินารายะ มัลลานัง              ยะมะกะสาลานะมันตะเร

ปะณิธานัมปิ ปัฏฐายะ             กะตะกิจจะมะเสสะโต

ทิฏฐาเปต๎วานะ โส สัพพัง                   ปะรินิพพายิ อะนาสะโว

เอวัง นิพพายะมานัสสะ           กะตะกิจจัสสะ ตาทิโน

วิคะตา มะหากะรุณา             สายัง นิพพายิ กิญจิปิ

ธัมโม จะ วินะโย เจวะ            เทสิโต สาธุกัง มะยา

มะมัจจะเยนะ โส สัตถา           ธาตุญจาปิ สะรีระชัง

อะปะราชิตะปัลลังกัง              โพธิรุกขัญจะ  อุตตะมัง

มะมัจจะเยนะ โส สัตถา           อะนุชานิ มะหามุนิ

มะมัฏฐาเน ฐะเปต๎วานะ                     ธาตุโพธิญจะ ปูชิตุง

อะนุชานามิ ตุม๎หากัง             สาสะนัตถัง สิวัง วะรัง

ตัส๎มา หิตัสสะ สัทธัมมัง           อุคคัณ๎หิต๎วา ยะถา ตะทา

โย ตัง เทสะยิ สัมพุทโธ            นัต๎วานะ ปูชะยามะหัง

ตัส๎มา สาสะปะมัตตัมปิ         ชินะธาตุ อะเสสะยิ

วิติณณะจักกะวาฬัมหิ             นัต๎วานะ ปูชะยามะหัง 

ปะรัมปะราภะตานัมปิ             ชะยะมะหาโพธิรุกขะโต

สัพเพ สัมโพธิรุกขานัง             นัต๎วานะ  ปูชะยามะหัง

ยัง ปะริภัญชะยิ ภะคะวา              ปัตตะจีวะระมาทิกัง

สัพพัง ปะริโภคะธาตุง             นัต๎วานะ ปูชะยามะหัง

ยัตถะ ยัตถะ สะยิโต โส            นิสินโน จังกะมะติ วา

ปาทะตะลัญจะ นะมัง  กัต๎วา   ฐิโต นัต๎วานะ ปูชะยิง

นะ สัญชานันติ เย พุทธา          เอวะรูโปติ ญาตะเว  

กะตันตัง ปะฏิมัง สัพพัง                นัต๎วานะ ปูชะยามะหัง

เอวัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ         สังฆัญจาปิ  อะนุตตะรัง

จักกะวาฬัม๎หิ สัพเพหิ             วัตถูหิ ชะยามะหันติ ฯ

ภะคะวะโต รูปะกายะโถมะนา พุทธาภิเสกะคาถา สมัตตา ฯ ปะริปุณณาติ ฯ

จบพุทธาภิเษกแต่เพียงเท่านี้

————————