วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

พระคาถาเมตตาหลวง (ย่อ)

พระคาถาเมตตาหลวง (ย่อ)

๑. คำสวดแผ่เมตตา (ย่อ)  

      ๑.    สัพเพ สัตตา  อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

      ๒.    สัพเพ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

      ๓.    สัพเพ ภูตา  อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ 

      ๔.    สัพเพ ปุคคะลา  อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ 

      ๕.    สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

      ๖.    สัพพา อิตถิโย  อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

      ๗.    สัพเพ ปุริสา  อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

      ๘.    สัพเพ อะริยา  อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

      ๙.    สัพเพ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

      ๑๐.  สัพเพ เทวา  อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

      ๑๑.  สัพเพ มะนุสสา  อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

      ๑๒.  สัพเพ วินิปาติกา  อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

๒. คำสวดแผ่กรุณา (ย่อ)

      ๑.    สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

      ๒.    สัพเพ ปาณา  สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

      ๓.    สัพเพ ภูตา  สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

      ๔.    สัพเพ ปุคคะลา  สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

      ๕.    สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

      ๖.    สัพพา อิตถิโย  สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

      ๗.    สัพเพ ปุริสา  สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

      ๘.    สัพเพ อะริยา  สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

      ๙.    สัพเพ อะนะริยา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

      ๑๐.  สัพเพ เทวา  สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

      ๑๑.  สัพเพ มะนุสสา  สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

      ๑๒.  สัพเพ วินิปาติกา  สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

๓. คำสวดแผ่มุทิตา (ย่อ)

      ๑.    สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

      ๒.    สัพเพ ปาณา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

      ๓.    สัพเพ ภูตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

      ๔.    สัพเพ ปุคคะลา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

      ๕.    สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

      ๖.    สัพพา อิตถิโย ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

      ๗.    สัพเพ ปุริสา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

      ๘.    สัพเพ อะริยา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

      ๙.    สัพเพ อะนะริยา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

      ๑๐.  สัพเพ เทวา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

      ๑๑.  สัพเพ มะนุสสา ลัทธะสัมปัตติโต มา  วิคัจฉันตุ ฯ

      ๑๒.  สัพเพ วินิปาติกา ลัทธะสัมปัตติโต มา  วิคัจฉันตุ ฯ

๔. คำสวดแผ่อุเบกขา (ย่อ)

      ๑.    สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา  กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา  ตัสสะ  ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

      ๒.    สัพเพ ปาณา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี  กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา  ตัสสะ ทายาทา  ภะวิสสันติ ฯ

      ๓.    สัพเพ ภูตา  กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง  กัมมัง กะริสสันติ  กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา  ตัสสะ ทายาทา  ภะวิสสันติ ฯ

      ๔.    สัพเพ  ปุคคะลา  กัมมัสสะกา  กัมมะทายาทา  กัมมะโยนี  กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ  ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

      ๕.    สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู   กัมมะปะฏิสะระณา ยัง  กัมมัง  กะริสสันติ  กัล๎ยานัง  วา ปาปะกัง  วา  ตัสสะ ทายาทา  ภะวิสสันติ ฯ

      ๖.    สัพพา อิตถิโย  กัมมัสสะกา  กัมมะทายาทา  กัมมะโยนี  กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

      ๗.    สัพเพ ปุริสา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณายัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

      ๘.    สัพเพ อะริยา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

      ๙.    สัพเพ อะนะริยา  กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ  ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

      ๑๐.  สัพเพ เทวา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลยานัง วา ปาปะกัง วา  ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

      ๑๑.  สัพเพ มะนุสสา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

      ๑๒.  สัพเพ วินิปาติกา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง  กะริสสันติ  กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา  ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

————————