เมตตาหลวงโดยย่อ

เมตตาหลวงโดยย่อ

        อะหัง  สุขิโต  โหมิ  อะเวโร โหมิ อัพ๎ยาปัชโฌ โหมิ  อะนีโฆ  โหมิ  สุขี อัตตานัง  ปะริหะรามิ  สัพเพ  สัตตา  สัพเพ  ปาณา  สัพเพ  ภูตา  สัพเพ ปุคคะลา สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา  สัพพา  อิตถิโย  สัพเพ  ปุริสา  สัพเพ  อะริยา สัพเพ อะนะริยา  สัพเพ  เทวา  สัพเพ  มะนุสสา  สัพเพ  วินิปาติกา  อะเวรา  อัพ๎ยาปัชฌา  อะนีฆา  สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ  สัพพะทุกขา  ปะมุญจันตุ  ลัทธะสัมปัตติโต  มา วิคัจฉันตุ  กัมมัสสะกา  กัมมะทายาทา  กัมมะโยนี  กัมมะพันธู  กัมมะปะฏิสะระณา  ยัง  กัมมัง  กะริสสันติ กัล๎ยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา   ตัสสะ ทายาทา  ภะวิสสันติ ฯ

————————