ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ

ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ

(นำ) หันทะ  มะยัง  ปัจฉิมะพุทโธวาทะปาฐัง  ภะณามะ  เส.

        (รับ) หันทะทานิ  ภิกขะเว  อามันตะยามิ  โว,

               ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้  เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า;

        วะยะธัมมา  สังขารา,      

           สังขารทั้งหลาย  มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา;

        อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทถะ,

               ท่านทั้งหลาย  จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด;

        อะยัง  ตะถาคะตัสสะ  ปัจฉิมา  วาจา,

               นี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้าย ของพระตถาคตเจ้า  ฯ

————————–