ทวัตติงสาการปาฐะ

ทวัตติงสาการปาฐะ

 (นำ) หันทะ   มะยัง   ทวัตติงสาการะปาฐัง   ภะณามะ  เส.

(รับ) อะยัง   โข   เม   กาโย,         กายของเรานี้แล,

อุทธัง   ปาทะตะลา,                    เบื้องบน  แต่พื้นเท้าขึ้นมา,

อะโธ   เกสะมัตถะกา,                  เบื้องต่ำ   แต่ปลายผมลงไป,

ตะจะปะริยันโต,                          มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ,

ปูโร   นานัปปะการัสสะ   อะสุจิโน,  เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ,

อัตถิ  อิมัสมิง   กาเย,                มีอยู่ในกายนี้,

เกสา       คือผมทั้งหลาย,             

โลมา  คือขนทั้งหลาย,     

นะขา     คือเล็บทั้งหลาย            

ทันตา      คือฟันทั้งหลาย,

ตะโจ      หนัง,                         

มังสัง      เนื้อ,

นะหารู    เอ็นทั้งหลาย,                

อัฏฐี   กระดูกทั้งหลาย,    

อัฏฐิมิญชัง      เยื่อในกระดูก         

วักกัง ม้าม                 

หะทะยัง         หัวใจ,                  

ยะกะนัง         ตับ,

กิโลมะกัง        พังผืด,                 

ปิหะกัง    ไต,              

ปัปผาสัง         ปอด,                  

อันตัง ไส้ใหญ่,       

อันตะคุณัง      ไส้น้อย                

อุทะริยัง         อาหารใหม่,

กะรีสัง           อาหารเก่า,             

ปิตตัง         น้ำดี,         

เสมหัง           น้ำเสลด,              

ปุพโพ            น้ำเหลือง,

โลหิตัง           น้ำเลือด,               

เสโท              น้ำเหงื่อ,

เมโท             น้ำมันข้น,              

อัสสุ              น้ำตา,    

วะสา            น้ำมันเหลว           

เขโฬ             น้ำลาย,   

สิงฆาณิกา       น้ำมูก,                 

ละสิกา           น้ำมันไขข้อ,

มุตตัง            น้ำมูตร,                

มัตถะเก  มัตถะลุงคัง                    เยื่อในสมอง ในกะโหลกศรีษะ,

เอวะ  อะยัง  เม  กาโย                 กายของเรานี้ อย่างนี้,

อุทธัง   ปาทะตะลา,                    เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา,

อะโธ   เกสะมัตถะกา,                  เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป,

ตะจะปะริยันโต,                         มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ, 

ปูโร  นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน      เต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการต่างๆ อย่างนี้แล, 

———————–