ภัทเทกรัตตคาถา

ภัทเทกรัตตคาถา

(นำ) หันทะ  มะยัง  ภัทเทกะรัตตะคาถาโย  ภะณามะ  เส.

(รับ)  อะตีตัง   นานวาคะเมยยะ      นัปปะฏิกังเข  อะนาคะตัง,

        บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว  ด้วยอาลัย, และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง,

ยะทะตีตัมปะหีนันตัง       อัปปัตตัญจะ  อะนาคะตัง,

        สิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้ว  สิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มา,

ปัจจุปปันนัญจะ  โย   ธัมมัง    ตัตถะ   ตัตถะ   วิปัสสะติ,

อะสังหิรัง   อะสังกุปปัง          ตัง   วิทธา   มะนุพรูหะเย,

        ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆ  อย่างแจ่มแจ้ง, ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน, เขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้,

อัชเชวะ   กิจจะมาตัปปัง        โก  ชัญญา   มะระณัง  สุเว,

        ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้, ใครจะรู้ความตาย  แม้พรุ่งนี้,

นะ   หิ   โน   สังคะรันเตนะ    มะหาเสเนนะ  มัจจุนา,

        เพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราช   ซึ่งมีเสนามาก  ย่อมไม่มีสำหรับเรา,

เอวัง  วิหาริมาตาปิง             อะโหรัตตะมะตันทิตัง

ตัง  เว   ภัทเทกะรัตโตติ         สันโต  อาจิกขะเต  มุนีติ

        มุนีผู้สงบ ย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้น, ไม่เกียจคร้าน ทั้งกลางวัน  กลางคืนว่า,  “ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียว  ก็น่าชม” ดังนี้.

———————–