สามัญอนุโมทนาคาถา

สามัญอนุโมทนาคาถา

ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ  สาคะรัง,     

        ห้วงน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำ  ย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้  ฉันใด

เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง  อุปะกัปปะติ,   

        ทานที่ท่านให้แล้วแต่โลกนี้ ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ ฉันนั้น

อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง, ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ,

        ขอสิ่งที่ท่านมุ่งมาดปรารถนาตั้งไว้ จงสำเร็จโดยพลันทันที              

สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา,         ความดำริทั้งปวงของท่าน   

จันโท ปัณณะระโส ยะถา        จงเต็มบริบูรณ์เหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ

มะณิ โชติระโส ยะถา             และเหมือนแก้วมณีโชติ  อันให้สำเร็จประโยชน์ทั้งปวง  ฉันนั้น

สัพพีติโย วิวัชชันตุ               ขอความเสนียดจัญไรทั้งหลาย  จงผ่านพ้นท่านไป

สัพพะโรโค วินัสสะตุ             โรคทั้งปวงของท่าน  จงพินาศหายไป

มา เต ภะวัตวันตะราโย        ขออันตรายอย่าได้มีแก่ท่าน

สุขี ทีฆายุโก ภะวะ                ท่านจงมีความสุข มีอายุยืนนาน

อะภิวาทะนะสีลิสสะ              นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน,

จัตตาโร ธัมมา  วัฑฒันติ,        อายุ  วัณโณ  สุขัง  พะลัง           

        พรทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหว้และเคารพต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์    

ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง          ขอมงคลทั้งปวง  จงมีแก่ท่าน 

รักขันตุ  สัพพะเทวะตา          ขอเทวดาทั้งปวง  จงรักษาท่าน

สัพพะพุทธานุภาเวนะ           ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง

สัพพะธัมมานุภาเวนะ            ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง

สัพพะสังฆานุภาเวนะ            ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง

สะทา  โสตถี ภะวันตุ เต         ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ในกาลทุกเมื่อ เทอญ…ฯ

———————–