อาฎานาฏิยปริตตัง (ย่อ)

อาฎานาฏิยปริตตัง (ย่อ)

        สัพพะโรคะวินิมุตโต                  จงพ้นจากสรรพโรคทั้งปวง

        สัพพะสันตาปะวัชชิโต                จงเว้นจากความเดือดร้อนทั้งปวง

        สัพพะเวระมะติกกันโต               จงล่วงเสียซึ่งเวรทั้งปวง

        นิพพุโต  จะ  ตุวัง ภะวะ              จงดับเสียซึ่งทุกข์ทั้งปวงของท่านทุกเมื่อ

        สัจเจนะ จะ สีเลนะ จะ               ด้วยสัจจะก็ดี ด้วยศีลก็ดี

        ขันติเมตตาพะเลนะ จะ               ด้วยกำลังแห่งขันติแลเมตตาก็ดี

        เตสัง พุทธานัง                         แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

        อะนุรักขันตุ เต                         จงรักษาซึ่งท่านทุกเมื่อ

        อาโรคเยนะ จะ                      ด้วยสภาวะหาโรคมิได้ก็ดี

        สุเขนะ จะ                              ด้วยความสุขก็ดี

        โหนตุ เต                                จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ เทอญ ฯ

———————–