มงคลจักรวาฬน้อย

มงคลจักรวาฬน้อย

สัพพะพุทธานุภาเวนะ                        ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง

สัพพะธัมมานุภาเวนะ                        ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง

สัพพะสังฆานุภาเวนะ                        ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง

พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง, ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ    

        ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยทั้งสาม คือพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ                   

จาตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ   ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ ๘๔,๐๐๐

ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ                       ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรปิฏก

ชินะสาวะกานุภาเวนะ                        ด้วยอานุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้า

สัพเพ เต โรคา                                 สรรพโรคทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เต ภยา                                  สรรพภัยทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เต อันตะรายา                         สรรพอันตรายทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เต อุปัททะวา                          สรรพอุปัทวะทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เต ทุนนิมิตตา                          สรรพนิมิตร้ายทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ           สรรพอวมงคลทั้งหลายของท่านจงพินาศไป

อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก                 ความเจริญอายุ ความเจริญทรัพย์

สิริวัฑฒะโก  ยะสะวัฑฒะโก                 ความเจริญสิริ ความเจริญยศ

พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก             ความเจริญกำลัง ความเจริญวรรณะ

สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา                 ความเจริญสุข จงมีแก่ท่านในกาลทั้งปวง

ทุกขะโรคะภะยา เวรา                        ทุกข์โรคภัย และเวรทั้งหลาย

โสกา สัตตุ จุปัททะวา                        ความโศกเศร้า ศัตรู และอุปัทวะทั้งหลาย

อะเนกา อันตะรายาปิ                         ทั้งอันตรายทั้งหลาย เป็นเอนก

วินัสสันตุ จะ เตชสา                          จงพินาศไปด้วยเดช

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง                       ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ

โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง                  ความสวัสดี ความมีโชคดี ความสุข และกำลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ                        สิริ อายุ และวรรณะ

โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา                      โภคะความเจริญ และความเป็นผู้มียศ

สะตะวัสสา จะ อายุ จะ                       และอายุยืนร้อยปี

ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต                          และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่าน

———————–