ระลึกถึงพระพุทธคุณ (สรภัญญะ)

ระลึกถึงพระพุทธคุณ (สรภัญญะ)

      องค์ใดพระสัมพุทธ      สุวิสุทธสันดาน

ตัดมูลกิเลสมาร                 บมิหม่นมิหมองมัว

หนึ่งในพระทัยท่าน            ก็เบิกบานคือดอกบัว

ราคีบ่พันพัว                     สุวคนธกำจร

องค์ใดประกอบด้วย            พระกรุณาดังสาคร

โปรดหมู่ประชากร             มละโอฆะกันดาร

ชี้ทางบรรเทาทุกข์              และชี้สุขเกษมศานต์

ชี้ทางพระนฤพาน              อันพ้นโศกวิโยคภัย

พร้อมเบญจพิธจัก –            ษุจรัสวิมลใส

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล              ก็เจนจบประจักษ์จริง

กำจัดน้ำใจหยาบ               สันดานบาปแห่งชายหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง                มละบาปบำเพ็ญบุญ

ข้าขอประณตน้อม             ศิระเกล้าบังคมคุณ

สัมพุทธการุณ-                  ยภาพนั้นนิรันดร