ระลึกถึงพระธรรมคุณ (สรภัญญะ)

ระลึกถึงพระธรรมคุณ (สรภัญญะ)

      ธรรมะคือคุณากร              ส่วนชอบสาธร

ดุจดวงประทีปชัชวาล

      แห่งองค์พระศาสดาจารย์     ส่องสัตว์สันดาน

สว่างกระจ่างใจมล

      ธรรมใดนับโดยมรรคผล       เป็นแปดพึงยล 

และเก้ากับทั้งนฤพาน

      สมญาโลกอุดรพิสดาร          อันลึกโอฬาร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

      อีกธรรมต้นทางครรไล          นามขนานขานไข

ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

      คือทางดำเนินดุจคลอง         ให้ล่วงลุปอง

ยังโลกอุดรโดยตรง

      ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์          นบธรรมจำนง

ด้วยจิตและกายวาจา.