วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

ระลึกถึงพระธรรมคุณ (สรภัญญะ)

ระลึกถึงพระธรรมคุณ (สรภัญญะ)

      ธรรมะคือคุณากร              ส่วนชอบสาธร

ดุจดวงประทีปชัชวาล

      แห่งองค์พระศาสดาจารย์     ส่องสัตว์สันดาน

สว่างกระจ่างใจมล

      ธรรมใดนับโดยมรรคผล       เป็นแปดพึงยล 

และเก้ากับทั้งนฤพาน

      สมญาโลกอุดรพิสดาร          อันลึกโอฬาร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

      อีกธรรมต้นทางครรไล          นามขนานขานไข

ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

      คือทางดำเนินดุจคลอง         ให้ล่วงลุปอง

ยังโลกอุดรโดยตรง

      ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์          นบธรรมจำนง

ด้วยจิตและกายวาจา.