คำบูชาพระรัตนตรัย

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ   ภะคะวา,     

       พระผู้มีพระภาคเจ้า,  เป็นพระอรหันต์,  ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง,   ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง;

พุทธัง   ภะคะวันตัง   อะภิวาเทมิ.          

       ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน;  (กราบ)

ส๎วากขาโต   ภะคะวะตา   ธัมโม, 

       พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว;

ธัมมัง   นะมัสสามิ.                            

       ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม;  (กราบ)

สุปะฏิปันโน   ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ,         

       พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว;

สังฆัง  นะมามิ.                                  

       ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์.  (กราบ)

———————–