ธัมมาภิถุติ

ธัมมาภิถุติ

 (นำ) หันทะ   มะยัง   ธัมมาภิถุติง   กะโรมะ   เส.

(รับ) โย  โส  ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,

        พระธรรมนั้นใด  เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ได้ตรัสไว้ดีแล้ว;

สันทิฏฐิโก,            เป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ, พึงเห็นได้ด้วยตนเอง;

อะกาลิโก,           เป็นธรรมที่ปฏิบัติได้  และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล;

เอหิปัสสิโก,           เป็นธรรมที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า, ท่านจงมาดูเถิด;

โอปะนะยิโก,        เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว;

ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหิ,             เป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน;

ตะมะหัง  ธัมมัง  อะภิปูชะยามิ,           ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง  เฉพาะพระธรรมนั้น;

ตะมะหัง  ธัมมัง  สิระสา นะมามิ          ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้น ด้วยเศียรเกล้า.

(กราบระลึกถึงพระธรรมคุณ)

———————–