สังฆาภิถุติ

สังฆาภิถุติ

(นำ) หันทะ  มะยัง  สังฆาภิถุติง  กะโรมะ  เส.

(รับ) โย  โส  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,

       สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  หมู่ใด, ปฏิบัติดีแล้ว;

อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,

       สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  หมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว;

ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,

       สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว;

สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,

        สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  หมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว;

ยะทิทัง     ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ

จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา,  

       คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่, นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ; 

เอสะ  ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ,           

       นั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า;

อาหุเนยโย,               เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา;

ปาหุเนยโย,             เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ;

ทักขิเณยโย,              เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน;

อัญชะลิกะระณีโย,    เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี;

อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสะ,  

       เป็นเนื้อนาบุญของโลก, ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า;

ตะมะหัง  สังฆัง  อะภิปูชะยามิ,          

       ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้น;

ตะมะหัง  สังฆัง  สิระสา  นะมามิ,      

       ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้น ด้วยเศียรเกล้า.  

(กราบระลึกถึงพระสังฆคุณ)

———————–