ถวายพรพระ

ถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ 

(ว่า ๓ หน)

       อิติปิ  โส  ภะคะวา,   อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ,  วิชชาจะระณะสัมปันโน,  สุคะโต โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ,   สัตถา เทวะมะนุสสานัง,   พุทโธ  ภะคะวาติ ฯ

       ส๎วากขาโต,  ภะคะตา  ธัมโม,  สันทิฏฐิโก,  อะกาลิโก,  เอหิปัสสิโก,  โอปะนะยิโก ปัตจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ ฯ

       สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ,    ยะทิทัง   จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ,   อัฏฐะปุริสะปุคคะลา,  เอสะ ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลิกะระณีโย,   อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ ฯ

                 พาหุง  สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง

         ค๎รีเมขะลัง  อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

         ทานาทิธัมมะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท

         ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ

                 มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง

         โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

         ขันตีสุทันตะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท

         ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ

                 นาฬาคิริง  คะชะวะรัง  อะติมัตตะภูตัง

         ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ  สุทารุณันตัง

         เมตตัมพุเสกะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท

         ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ 

                 อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง

         ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

         อิทธีภิสังขะตะมะโน  ชิตะวา  มุนินโท

         ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ

                 กัต๎วานะ  กัฏฐะมุทะรัง  อิวะ  คัพภินิยา

         จิญจายะ  ทุฏฐะวะจะนัง  ชะนะกายะมัชเฌ

         สันเตนะ  โสมะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท

         ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ

               สัจจัง  วิหายะ  มะติสัจจะกะวาทะเกตุง

         วาทาภิโรปิตะมะนัง  อะติอันธะภูตัง

         ปัญญาปะทีปะชะลิโต  ชิตะวา  มุนินโท

         ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ

                 นันโทปะนันทะภุชะคัง  วิพุธัง  มะหิทธิง

         ปุตเตนะ  เถระภุชะเคนะ  ทะมาปะยันโต

         อิทธูปะเทสะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท

         ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต   ชะยะมังคะลานิ ฯ

               ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ  สุทัฏฐะหัตถัง

         พรัห๎มัง  วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

         ญาณาคะเทนะ  วิธินา  ชิตะวา   มุนินโท

         ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ

               เอตาปิ   พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา

         โย  วาจะโน  ทินะทิเน   สะระเต  มะตันที

         หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ  จุปัททะวานิ 

         โมกขัง  สุขัง  อะธิคะเมยยะ  นะโร  สะปัญโญ ฯ

                 มะหาการุณิโก นาโถ         หิตายะ สัพพะปาณินัง

         ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา              ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

         เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ               โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ

                 ชะยันโต โพธิยา มูเล         สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน

         เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ               ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล

         อะปะราชิตะปัลลังเก                สีเส ปะฐะวิโปกขะเร

         อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง            อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ ฯ

         สุนักขัตตัง สุมังคะลัง                สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง

         สุขะโณ สุมุหุตโต จะ                สุยิฏฐัง พรัห๎มะจาริสุ

         ปะทักขิณัง กายะกัมมัง              วาจากัมมัง ปะทักขิณัง

         ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง              ปะณิธี เต ปะทักขิณา

         ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ               ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ  ฯ

————————-