วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

ธาตุปัจจเวกขณปาฐะ

ธาตุปัจจเวกขณปาฐะ

(นำ) หันทะ  มะยัง  ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะปาฐัง  ภะณามะ  เส.

(บทพิจารณาจีวร)

(รับ) ยะถาปัจจะยัง  ปะวัตตะมานัง  ธาตุมัตตะเมเวตัง,

        สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ;

ยะทิทัง  จีวะรัง  ตะทุปะภุญชะโก  จะ  ปุคคะโล,

       สิ่งเหล่านี้คือจีวร  และบุคคลผู้ใช้สอยจีวรนั้น;

ธาตุมัตตะโก,            เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ;

นิสสัตโต,                  มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน;

นิชชีโว,                   มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล;

สุญโญ,                   ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน;

สัพพานิ  ปะนะ  อิมานิ  จีวะรานิ  อะชิคุจฉะนียานิ,

       ก็จีวรทั้งหมดนี้  ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม;

อิมัง  ปูติกายัง  ปัตวา,                  ครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิจนี้แล้ว;

อะติวิยะ  ชิคุจฉะนียานิ  ชายันติ,     ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันฯ

(บทพิจารณาบิณฑบาต)

ยะถาปัจจะยัง  ปะวัตตะมานัง  ธาตุมัตตะเมเวตัง,

        สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ;

ยะทิทัง  ปิณฑะปาโต  ตะทุปะภุญชะโก  จะ  ปุคคะโล,

       สิ่งเหล่านี้คือบิณฑบาต และบุคคลผู้บริโภคบิณฑบาตนั้น;

ธาตุมัตตะโก,           เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ;

นิสสัตโต,                 มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน;

นิชชีโว,                   มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล;

สุญโญ,                    ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน;

สัพโพ  ปะนายัง  ปิณฑะปาโต  อะชิคุจฉะนีโย,

       ก็บิณฑบาตทั้งหมดนี้  ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม;

อิมัง   ปูติกายัง  ปัตวา,                 ครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิจนี้แล้ว; 

อะติวิยะ  ชิคุจฉะนีโย  ชายะติฯ       ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน ฯ

(บทพิจารณาเสนาสนะ)

ยะถาปัจจะยัง  ปะวัตตะมานัง  ธาตุมัตตะเมเวตัง,

        สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ;

ยะทิทัง  เสนาสะนัง  ตะทุปะภุญชะโก  จะ  ปุคคะโล,

       สิ่งเหล่านี้คือเสนาสนะ  และบุคคลผู้ใช้สอยเสนาสนะนั้น;

ธาตุมัตตะโก,           เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ;

นิสสัตโต,                  มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน;

นิชชีโว,                   มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล;

สุญโญ,                  ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน;

สัพพานิ  ปะนะ  อิมานิ  เสนาสะนานิ  อะชิคุจฉะนียานิ,

       ก็เสนาสนะทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม;

อิมัง  ปูติกายัง  ปัตวา,                  ครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิจนี้แล้ว;   

อะติวิยะ  ชิคุจฉะนียานิ  ชายันติฯ    ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันฯ

 

(บทพิจารณาคิลานเภสัชบริขาร)

ยะถาปัจจะยัง  ปะวัตตะมานัง  ธาตุมัตตะเมเวตัง,

        สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ;

ยะทิทัง  คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร  ตะทุปะภุญชะโก  จะ  ปุคคะโล,

        สิ่งเหล่านี้คือ คิลานเภสัชบริขารอันเกื้อกูลแก่คนไข้และบุคคลผู้บริโภคคิลานเภสัชบริขารนั้น;

ธาตุมัตตะโก,             เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ;

นิสสัตโต,                  มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน;

นิชชีโว,                    มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล;

สุญโญ,                   ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน;

สัพโพ  ปะนายัง  คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร  อะชิคุจฉะนีโย,

       ก็คิลานเภสัชบริขารทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม;

อิมัง  ปูติกายัง  ปัตวา,                  ครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิจนี้แล้ว;

อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย  ชายะติฯ        ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันฯ

————————-