วันทาตอนเช้า

วันทาตอนเช้า

               วันทามิ  พุทธัง  ภะวะปาระติณณัง

       ติโลกะเกตุง  ติภะเวกะนาถัง

       โย  โลกะเสฏโฐ  สะกะลัง  กิเลสัง

       เฉต๎วานะ  โพเธสิ  ชะนัง  อะนันตัง  ฯ

                ยัง  นัมมะทายะ  นะทิยา  ปุลิเน  จะ  ตีเร

       ยัง  สัจจะพันธะคิริเก  สุมะนาจะลัคเค

       ยัง  ตัตถะ  โยนะกะปุเร  มุนิโน  จะ  ปาทัง

       ตัง  ปาทะลัญชะนะมะหัง  สิระสา  นะมามิ ฯ

                สุวัณณะมาลิเก   สุวัณณะปัพพะเต

       สุมะนะกูเฏ   โยนะกะปุเร   นัมมะทายะ   นะทิยา

       ปัญจะปาทะวะรัง  ฐานัง  อะหัง  วันทามิ  ทูระโต ฯ

                อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง

        นะมัสสะมาโน  ระตะนัตตะยัง  ยัง

        ปุญญาภิสันทัง  วิปุลัง  อะลัตถัง

        ตัสสานุภาเวนะ  หะตันตะราโย ฯ

       อามันตะยามิ  โว  ภิกขะเว  ปะฏิเวทะยามิ  โว  ภิกขะเว

       ขะยะวะยะธัมมา  สังขารา  อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทถาติ ฯ

————————-