คำนมัสการพระรัตนตรัย

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา,      

        พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง,  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง;

พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ. 

        ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน;  (กราบ)       

วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,  

        พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว;

ธัมมัง  นะมัสสามิ.                     

        ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม;  (กราบ)

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, 

        พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า,  ปฏิบัติดีแล้ว;

สังฆัง  นะมามิ.               

        ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์;  (กราบ)

————————-