ปุพพภาคะนมการะ

ปุพพภาคะนมการะ

        (นำ)  หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ  กะโรมะ  เส.

        (บางแห่งนำว่า) ยะมัม๎หะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง, ยัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ ปัพพะชิตา, ยัส๎มึ ภะคะวะติ พรัห๎มะจะริยัง จะรามะ, ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยิต๎วา อะภิวาทะนัง กะริม๎หา, หันทะทานิ มะยัง ตัง ภะคะวันตัง วาจายะ อะภิคายิตุง, ปุพพะ-ภาคะนะมะการัญเจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เสฯ

(รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต      ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น;

อะระหะโต                               ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส;

สัมมาสัมพุทธัสสะ                     ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง;

(ว่า ๓ ครั้ง) 

————————-