พุทธานุสสติ

พุทธานุสสติ

ตัง  โข  ปะนะ  ภะคะวันตัง  เอวัง  กัล๎ยาโณ  กิตติสัทโท  อัพภุคคะโต

        ก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น,ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า

อิติปิ  โส  ภะคะวา,                       เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น;

อะระหัง,                                       เป็นผู้ไกลจากกิเลส;

สัมมาสัมพุทโธ,                             เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง;

วิชชาจะระณะสัมปันโน,                เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ;

สุคะโต,                                        เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี;

โลกะวิทู,                                       เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง;

อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ,    เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า;

สัตถา  เทวะมะนุสสานัง,               เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย;

พุทโธ,                                    เป็นผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบานด้วยธรรม;

ภะคะวาติ,                               เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.

————————-