วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

พุทธาภิคีติ

พุทธาภิคีติ

(นำ)  หันทะ  มะยัง  พุทธาภิคีติง  กะโรมะ  เส.

(รับ) พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต,

        พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ มีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณ เป็นต้น;

สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ  สะมาคะตัตโต,

          มีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณ และพระกรุณาอันบริสุทธิ์;

โพเธสิ  โย  สุชะนะตัง  กะมะลังวะ  สูโร,

          พระองค์ใด ทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบาน ดุจอาทิตย์ทำบัวให้บาน;

วันทามะหัง  ตะมะระณัง  สิระสา  ชิเนนทัง,

          ข้าพเจ้าไหว้พระชินสีห์ ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้น ด้วยเศียรเกล้า;

พุทโธ  โย  สัพพะปาณีนัง  สะระณัง  เขมะมุตตะมัง,

          พระพุทธเจ้าพระองค์ใด เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย;

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง  วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง,

        ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น, อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่ง ด้วยเศียรเกล้า;

พุทธัสสาหัส๎มิ  ทาโส  (ญ. ทาสี)  วะ   พุทโธ  เม  สามิกิสสะโร,

        ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้าเป็นนาย มีอิสระเหนือข้าพเจ้า;

พุทโธ  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ  วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม,

        พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า;

พุทธัสสาหัง  นิยยาเทมิ  สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,

          ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า;

วันทันโตหัง  (ญ. วันทันตีหัง)  จะริสสามิ   พุทธัสเสวะ  สุโพธิตัง,

          ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม, ซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า;

นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง  พุทโธ  เม  สะระณัง  วะรัง,

        สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี, พระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า;

เอเตนะ   สัจจะวัชเชนะ  วัฑเฒยยัง   สัตถุ   สาสะเน,

        ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้, ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา;

พุทธัง  เม  วันทะมาเนนะ  (ญ. วันทะมานายะยัง  ปุญญัง  ปะสุตัง  อิธะ,

          ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า,  ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้;

สัพเพปิ  อันตะรายา  เม  มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา,

        อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า,  ด้วยเดชแห่งบุญนั้น;

(กราบหมอบลงว่า)

กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา,

        ด้วยกายก็ดี  ด้วยวาจาก็ดี  ด้วยใจก็ดี;

พุทเธ  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยา  ยัง,

        กรรมน่าติเตียนอันใด  ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้า;

พุทโธ  ปะฏิคคัณหะตุ  อัจจะยันตัง,

        ขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น;

กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  พุทเธ,

        เพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในกาลต่อไป,

————————-