ธัมมานุสสติ

ธัมมานุสสติ

(นำ) หันทะ  มะยัง  ธัมมานุสสะตินะยัง  กะโรมะ  เส.

(รับ) ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,  

        พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ ดีแล้ว;

สันทิฏฐิโก,                                เป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง;

อะกาลิโก,                                     เป็นธรรมที่ปฏิบัติได้  และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล;

เอหิปัสสิโก,                                  เป็นธรรมที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า  ท่านจงมาดูเถิด;

โอปะนะยิโก,                                 เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว;

ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ,    เป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้. 

————————-