สังฆานุสสติ

สังฆานุสสติ

(นำ) หันทะ   มะยัง   สังฆานุสสะตินะยัง  กะโรมะ  เส.

(รับ) สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,

          สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด  ปฏิบัติดีแล้ว;

อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,

        สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด  ปฏิบัติตรงแล้ว; 

ญายะปะฏิปันโน   ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,

        สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด  ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว;

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

          สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว;

ยะทิทัง,           ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ

จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา,

          คู่แห่งบุรุษสี่คู่,  นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ;

เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,            

          นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า;

อาหุเนยโย,                      เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา;

ปาหุเนยโย,                      เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ;

ทักขิเณยโย,                    เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน;

อัญชะลิกะระณีโย,            เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี;

อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ,         

        เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.

————————-