วันทาตอนเย็น

วันทาตอนเย็น

        วันทามิ  ภันเต,  เจติยัง  สัพพัง   สัพพัฏฐาเน,  สุปะติฏฐิตัง,  สารีริกะธาตุมะหา-โพธิง, พุทธะรูปัง  สะกะลัง  สะทา, กายะสา, วะจะสา  มะนะสา  เจวะ วันทาเมเต ตะถาคะเต  สะยะเน,  อาสะเน  ฐาเน  คะมะเน  จาปิ   สัพพะทา ฯ

(กราบ)

        อุกาสะ  วันทามิ  ภันเต,  สัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต,  มะยา  กะตัง  ปุญญัง  สามินา  อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง  มัยหัง  ทาตัพพัง,  สาธุ  สาธุ  สาธุ,  อะนุโมทามิฯ

­(กราบ)

         วันทามิ  พุทธัง,  สัพพะ  เม  โทสัง,  ขะมะถะ  เม  ภันเต  ฯ

         วันทามิ  ธัมมัง,  สัพพะ  เม  โทสัง,  ขะมะถะ  เม  ภันเต  ฯ

         วันทามิ  สังฆัง,  สัพพะ  เม  โทสัง,  ขะมะถะ  เม  ภันเต  ฯ

        วันทามิ   อาราเม  พัทธะเสมายัง,  โพธิรุกขัง  เจติยัง,  สัพพะ  เม  โทสัง, ขะมะถะ  เม  ภันเต  ฯ 

        วันทามิ  มาตาปิตาครูอุปัชฌาอาจะริยะคุณัง,  สัพพะ  เม  โทสัง,  ขะมะถะ  เม ภันเต  ฯ 

        วันทามิ ภันเต  ภะคะวา โลกะนาถัง  อะตีตัง   เม  โทสัง,  อะนาคะตัง   เม  โทสัง,   ปัจจุปปันนัง  เม  โทสัง,   ขะมะถะ  เม  ภันเต ฯ  สาธุ,  สาธุ,  สาธุ,  อะนุโมทามิ  ฯ

(กราบ  ๓  ครั้ง)