วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

วิธีแสดงอาบัติ

วิธีแสดงอาบัติ

(พรรษาอ่อนว่า)       

         สัพพา  ตา  อาปัตติโย  อาโรเจมิ  (ว่า ๓ หน)

         สัพพา  คะรุละหุกา  อาปัตติโย  อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน)

         อะหัง  ภันเต  สัมพะหุลา  นานาวัตถุกาโย  อาปัตติโย

         อาปัชชิง  ตา  ตุมหะ  มูเล  ปะฏิเทเสมิ

(พรรษาแก่รับ ว่า)     

         ปัสสะสิ  อาวุโส  ตา  อาปัตติโย

(พรรษาอ่อนว่า)       

         อุกาสะ  อามะ  ภันเต  ปัสสามิ

(พรรษาแก่รับ ว่า)     

         อายะติง   อาวุโส   สังวะเรยยาสิ

(พรรษาอ่อนว่า)       

         สาธุ  สุฏฐุ  ภันเต  สังวะริสสามิ

         ทุติยัมปิ   สาธุ  สุฏฐุ  ภันเต  สังวะริสสามิ

         ตะติยัมปิ   สาธุ  สุฎฐุ  ภันเต  สังวะริสสามิ

         นะ  ปุเนวัง  กะริสสามิ

         นะ  ปุเนวัง  ภาสิสสามิ

         นะ  ปุเนวัง  จินตะยิสสามิ ฯ

(พรรษาแก่ว่า)         

         สัพพา  ตา  อาปัตติโย  อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน)

         สัพพา  คะรุละหุกา  อาปัตติโย  อาโรเจมิ (ว่า ๓  หน)

         อะหัง  อาวุโส  สัมพะหุลา  นานาวัตถุกาโย  อาปัตติโย

         อาปัชชิง  ตา  ตุยหะ  มูเล  ปะฏิเทเสมิ

(พรรษาอ่อนรับว่า)    

         อุกาสะ  ปัสสะถะ  ภันเต  ตา  อาปัตติโย

(พรรษาแก่ว่า)         

         อามะ  อาวุโส  ปัสสามิ

(พรรษาอ่อนรับว่า)    

         อายะติง  ภันเต  สังวะเรยยาถะ

(พรรษาแก่ว่า)         

         สาธุ  สุฏฐุ  อาวุโส  สังวะริสสามิ

         ทุติยัมปิ  สาธุ  สุฏฐุ  อาวุโส  สังวะริสสามิ

         ตะติยัมปิ  สาธุ  สุฏฐุ  อาวุโส  สังวะริสสามิ

         นะ  ปุเนวัง  กะริสสามิ

         นะ  ปุเนวัง  ภาสิสสามิ

         นะ  ปุเนวัง  จินตะยิสสามิ.ฯ

เมื่อผู้ปลงอาบัติว่ามาถึงคำว่า “นะ ปุเนวัง กะริสสามิ” ผู้รับ ให้ว่า “สาธุ”

เมื่อว่ามาถึงคำว่า “นะ ปุเนวัง ภาสิสสามิ” ผู้รับ ให้ว่า “สาธุ”

เมื่อว่ามาถึงคำว่า “นะ ปุเนวัง จินตะยิสสามิ” ผู้รับ ให้ว่า “สาธุ”