นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ

นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ

(นำ) หันทะ  มะยัง  สะระภัญเญนะ  พุทธะมังคะละคาถาโย  ภะนามะ  เส ฯ

         สัมพุทโธ  ทิปะทัง เสฏโฐ    นิสินโน  เจวะ  มัชฌิเม

โกณฑัญโญ  ปุพพะภาเค จะ        อาคะเณยเย  จะ  กัสสะโป

สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ              หะระติเย  อุปาลี  จะ

ปัจฉิเมปิ  จะ  อานันโท              พายัพเพ  จะ  คะวัมปะติ

โมคคัลลาโน  จะ  อุตตะเร          อิสาเณปิ  จะ  ราหุโล

อิเม โข  มังคะลา  พุทธา             สัพเพ  อิธะ   ปะติฏฐิตา

วันทิตา   เต  จะ   อัม๎เหหิ           สักกาเรหิ   จะ  ปูชิตา

เอเตสัง   อานุภาเวนะ                สัพพะโสตถี  ภะวันตุ  โนฯ

         อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง

         นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง  ยัง

         ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง  อะลัตถัง

         ตัสสานุภาเวนะ  หะตันตะราโย ฯ