คาถานมัสการพระพุทธสิหิงค์

คาถานมัสการพระพุทธสิหิงค์

(นำ) หันทะ  มะยัง  พุทธะปะสังสา  คาถาโย  พุทธะสิหิงโค  นามะ  ภะณามะ เส.

(รับ) อิติปะวะระสิหิงโค          อุตตะมะยะโสปิ   เตโช

        ยัตถะ  กัตถะ  จิตโตโส    สักกาโร  อุปาโท

        สะกาละพุทธะสาสะนัง    โชตะยันโต วะ  ทีโป

        สุระนะเรหิ  มะหิโต        ธะระมาโน วะ  พุทโธติ

        พุทธะสิหิงคา                 อุบัติมา  ณ  แดนใด

        ประเสริฐ  ธ  เกริกไกร    ดุจกายพระศาสดา

        เป็นที่เคารพน้อม            มนุษย์พร้อมทั้งเทวา

        เปรียบเช่นชวาลา           ศาสนาที่ยืนยง

        เหมือนหนึ่งพระสัมพุทธ   สุวิสุทธิ์พระชนม์คง

        แดนใดพระดำรง            พระศาสน์คงก็จำรูญ

        ด้วยเดชสิทธิศักดิ์           ธ  พิทักษ์อนุกูล

        พระศาสน์บ่มีสูญ            พระเพิ่มพูนมหิทธา

        ข้าฯ ขอเคารพน้อม         วจีค้อมขึ้นบูชา

        พิทักษ์ ธ รักษา              พระศาสน์มาตลอดกาล

        *ปวงข้า ฯ  จะประกาศ    พุทธศาสน์ให้ไพศาล

        ขอพระอภิบาล               ชินมารนิรันดร์  เทอญฯ (ซ้ำ ๓ รอบ)