เมตตาพรหมวิหาร

เมตตาพรหมวิหาร

        เมตตายะ   ภิกขะเว   เจโตวิมุตติยา  อาเสวิตายะ   ภาวิตายะ  พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ  วัตถุกะตายะ   อะนุฏฐิตายะ   ปะริจิตายะ   สุสะมารัทธายะ  เอกาทะสานิสังสา  ปาฏิกังขา ฯ  กะตะเม  เอกาทะสะ ฯ  สุขัง  สุปะติ  สุขัง  ปะฏิพุชฌะติ ฯ  นะ ปาปะกัง  สุปินัง  ปัสสะติ ฯ   มะนุสสานัง   ปิโย  โหติ,  อะมะนุสสานัง  ปิโย  โหติ ฯ   เทวะตา  รักขันติ ฯ  นาสสะ  อัคคิ  วา  วิสัง  วา  สัตถัง วา  กะมะติ ฯ  ตุวะฏัง  จิตตัง  สะมาธิยะติ ฯ  มุขะวัณโณ  วิปปะสีทะติ ฯ  อะสัมมุฬ๎โห  กาลัง  กะโรติ ฯ  อุตตะริง   อัปปะฏิวิชฌันโต   พรัห๎มะโลกูปะโค   โหติ ฯ

        เมตตายะ   ภิกขะเว  เจโตวิมุตติยา   อาเสวิตายะ   ภาวิตายะ  พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ  วัตถุกะตายะ  อะนุฏฐิตายะ  ปะริจิตายะ  สุสะมารัทธายะ  อิเม  เอกาทะสานิสังสา   ปาฏิกังขาติ ฯ อิทะมะโวจะ  ภะคะวา ฯ  อัตตะมะนา  เต  ภิกขู  ภะคะวะโต ภาสิตัง   อะภินันทุนติ ฯ

————————