คาถาตัดเวร – คาถาตัดกรรม

คาถาตัดเวร

นะ หิ เวเรนะ เวรานิ        สัมมันตีธะ กุทาจะนัง

อะเวเรนะ จะ สัมมันติ      เอสะ ธัมโม สะนันตะโน ตัด.

คาถาตัดกรรม

กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู

กัมมะปะฏิสะระณา  ยัง กัมมัง กะริสสันติ

กัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา   ตัด.