วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

คาถาดับเทียนชัย

คาถาดับเทียนชัย

      นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง     พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ               โหตุ โน ชะยะมังคะลัง

      นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง     ธัมโม เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ           โหตุ โน ชะยะมังคะลัง

      นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง     สังโฆ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ               โหตุ โน ชะยะมังคะลัง

      ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา

สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง

นะโน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ

อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

      ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง

ยะทัชฌะคา สัก๎ยะมุนี สะมาหิโต

นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ

อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

      ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง

สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ

สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ

อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

      เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา

จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ

เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา

เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง   

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

      เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬ๎เหนะ

นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัม๎หิ

เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัย๎หะ

ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง   

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

      ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง

วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส๎มิง

เต ขีณะพีชา อะวิรุฬ๎หิฉันทา

นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

      สัพพะโรคะวินิมุตโต         สัพพะสันตาปะวัชชิโต

สัพพะเวระมะติกกันโต            ยะถา ทีโป จะ นิพพุโตฯ

(โปรยข้าวตอกดอกไม้ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์)