ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

        ๑. อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง วะตะ โส ภะคะวา ฯ อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วะตะ โส ภะคะวา ฯ อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน วะตะ โส ภะคะวา ฯ อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต วะตะ โส ภะคะวา ฯ อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู วะตะ โส ภะคะวา ฯ

        ๒. อะระหันตัง สะระณัง คัจฉามิ อะระหันตัง สิระสา นะมามิ สัมมาสัมพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ สัมมาสัมพุทธัง สิระสา นะมามิ วิชชาจะระณะสัมปันนัง สะระณัง คัจฉามิ วิชชาจะระณะสัมปันนัง สิระสา นะมามิ สุคะตัง สะระณัง คัจฉามิ สุคะตัง สิระสา นะมามิ โลกะวิทุง สะระณัง คัจฉามิ โลกะวิทุง สิระสา นะมามิ

        ๓. อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร วะตะ โส ภะคะวา ฯ อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะธัมมะสาระถิ วะตะ โส ภะคะวา ฯ อิติปิ โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง วะตะ โส ภะคะวา อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ วะตะ โส ภะคะวา

        ๔. อะนุตตะรัง สะระณัง คัจฉามิ อะนุตตะรัง สิระสา นะมามิ ปุริสะธัมมะสาระถิง สะระณัง คัจฉามิ ปุริสะธัมมะสาระถิง สิระสา นะมามิ สัตถารัง เทวะมะนุสสานัง สะระณัง คัจฉามิ สัตถารัง เทวะมะนุสสานัง สิระสา นะมามิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ พุทธัง สิระสา นะมามิ ฯ อิติปิ โส ภะคะวา

        ๕. อิติปิ โส ภะคะวา รูปะขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ฯ อิติปิ โส ภะคะวา เวทะนาขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ฯ อิติปิ โส ภะคะวา สัญญาขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ฯ อิติปิ โส ภะคะวา สังขาระขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ฯ อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณะขันโธ อะนิจจะลักขะณะ-ปาระมี จะ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

        ๖. อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะวีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา อาโปธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา เตโชธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา วาโยธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา อากาสะธาตุ-สะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา จักกะวาฬะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ

        ๗. อิติปิ โส ภะคะวา จาตุมะหาราชิกาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา ตาวะติงสาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ  อิติปิ โส ภะคะวา ยามาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา ตุสิตาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ  อิติปิ โส ภะคะวา นิมมานะระตีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา กามาวะจะระธาตุ-สะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา รูปาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ  อิติปิ โส ภะคะวา อะรูปาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา โลกุตตะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ

        ๘. อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะมะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา ทุติยะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา ตะติยะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา จะตุตถะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจะมะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ

        ๙. อิติปิ โส ภะคะวา อากาสานัญจายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณัญจายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา อากิญจัญญายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ

       ๑๐. อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคามิมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ

        ๑๑. อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคามิผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน ฯ

        ๑๒. กุสะลา ธัมมา อิติปิ โส ภะคะวา อะ อา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ชัมพุทีปัญจะ อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นะโม พุทธายะ นะโม ธัมมายะ นะโม สังฆายะ ปัญจะ พุทธา นะมามิหัง อา ปา มะ จุ ปะ, ที มะ สัง อัง ขุ, สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ, อุ ปะ สะ ชะ สุ เห ปา สา ยะ, โส โส สะ สะ, อะ อะ อะ อะ นิ, เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว, อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ ภุ พะ, อิ ส๎วา สุ สุ ส๎วา อิ, กุสะลา ธัมมา จิตติวิอัตถิ ฯ  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง อะ อา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ สา โพธิ ปัญจะ อิสสะโร ธัมมา ฯ กุสะลา ธัมมา นันทะวิวังโก อิติ สัมมาสัมพุทโธ สุ คะ ลา โน ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ

        ๑๓. จาตุมะหาราชิกาอิสสะโร กุสะลา ธัมมา อิติ วิชชาจะระณะสัมปันโน อุ อุ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ ตาวะติงสาอิสสะโร กุสะลา ธัมมา นันทะ ปัญจะ สุคะโต โลกะวิทู มะหาเอโอ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ยามาอิสสะโร กุสะลา ธัมมา พ๎รัห๎มะสัททะปัญจะสัตตะสัตตาปาระมี อะนุตตะโร ยะมะกะขะ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ  ตุสิตาอิสสะโร กุสะลา ธัมมา ปุ ยะ ปะ กะ ปุริสะธัมมะสาระถิ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ นิมมานะระตีอิสสะโร กุสะลา ธัมมา เหตุโปวะ สัตถา เทวะมะนุสสานัง ตะถา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีอิสสะโร กุสะลา ธัมมา สังขาระขันโธ ทุกขัง ภะคะวะตา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ พ๎รัห๎มมา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นัตถิปัจจะยา วินะปัญจะ ภะคะวะตา ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ

        ๑๔. นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ พุทธิลาโภกะลา กะระกะนา เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ วิตติ วิตติ วิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ อัตติ อัตติ มะยะสุ สุวัตถิ โหตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ อินทะสาวัง มะหาอินทะสาวัง พ๎รัห๎มะสาวัง มะหาพ๎รัห๎มะสาวัง จักกะวัตติสาวัง มะหาจักกะวัตติสาวัง เทวะสาวัง มะหาเทวะสาวัง อิสิสาวัง มะหาอิสิสาวัง มุนิสาวัง มะหามุนิสาวัง สัปปุริสะสาวัง มะหาสัปปุริสะสาวัง พุทธะสาวัง ปัจเจกะพุทธะสาวัง อะระหัตตะสาวัง สัพพะสิทธิวิชชาธะระณะสาวัง สัพพะโลกะอะริยะสาวัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ สาวัง คุณัง วะชะพะลัง เตชัง วิริยัง สิทธิกัมมัง ธัมมัง สัจจัง นิพพานัง โมกขัง คุย๎หะกัง ทานัง สีลัง ปัญญา นิกขัง ปุญญัง ภาค๎ยัง ตัปปัง สุขัง สิริ รูปัง จะตุวีสะติเทสะนัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ หุลู หลู หลู สะวาหายะ ฯ

        ๑๕. นะโม พุทธัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม อิติปิ โส ภะคะวา ฯ นะโม ธัมมัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ฯ นะโม สังฆัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ วาหะปะริตตัง ฯ นะโม พุทธายะ มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ยาวะ ตัสสะ หาโย นะโม อุอะมะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา อุ อะมะ อาวันทา นะโม พุทธายะ นะ อะ กะ ติ นิ สะ ระ นะ, อา ระ ปะ ขุ ธัง มะ อะ อุ, ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ฯ

————————