พระคาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชร

      ชะยาสะนากะตา  พุทธา   เชต๎วา  มารัง  สะวาหะนัง

จะตุสัจจาสะภัง  ระสัง            เย  ปิวิงสุ  นะราสะภา

ตัณหังกะราทะโย  พุทธา         อัฏฐะวีสะติ  นายะกา

สัพเพ  ปะติฏฐิตา  มัย๎หัง         มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา

สีเส  ปะติฏฐิโต  มัย๎หัง            พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโลจะเน

สังโฆ  ปะติฏฐิโต  มัย๎หัง          อุเร  สัพพะคุณากะโร

หะทะเย  เม  อะนุรุทโธ           สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ

โกณฑัญโญ  ปิฏฐิภาคัส๎มิง     โมคคัลลาโน  จะ  วามะเก

ทักขิเณ  สะวะเน  มัย๎หัง          อาสุง  อานันทะราหุลา

กัสสะโป จะ  มะหานาโม         อุภาสุง  วามะโสตะเก

เกสันเต  ปิฏฐิภาคัส๎มิง          สุริโยวะ  ปะภังกะโร

นิสินโน  สิริสัมปันโน              โสภิโต  มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสะโป  เถโร             มะเหสี  จิตตะวาทะโก

โส  มัย๎หัง  วะทะเน  นิจจัง       ปะติฏฐาสิ  คุณากะโร

ปุณโณ  อังคุลิมาโล  จะ           อุปาลี  นันทะสีวะลี

เถรา  ปัญจะ  อิเม ชาตา         นะลาเต  ติละกา  มะมะ

เสสาสีติ  มะหาเถรา              วิชิตา  ชินะสาวะกา

เอตาสีติ  มะหาเถรา              ชิตะวันโต  ชิโนระสา

ชะลันตา  สีละเตเชนะ            อังคะมังเคสุ  สัณฐิตา

ระตะนัง  ปุระโต  อาสิ            ทักขิเณ  เมตตะสุตตะกัง

ธะชัคคัง  ปัจฉะโต  อาสิ          วาเม  อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ           อาฏานาฏิยะสุตตะกัง

อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ          เสสา  ปาการะสัณฐิตา

ชินาณา  วะระสังยุตตา           สัตตัปปาการะลังกะตา

วาตะปิตตาทิสัญชาตา            พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

อะเสสา  วินะยัง  ยันตุ            อะนันตะชินะเตชะสา

วะสะโต  เม  สะกิจเจนะ          สะทา  สัมพุทธะปัญชะเร

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ            วิหะรันตัง  มะหีตะเล

สะทา  ปาเลนตุ  มัง  สัพเพ เต  มะหาปุริสาสะภา

      อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข

      ชินานุภาเวนะ ชิตูปัททะโว

      ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ

      สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย

      สัทธัมมานุภาวะปาลิโต     จะรามิ  ชินะปัญชะเรติ.

        หมายเหตุ ;        อาสุง  เป็นพหูพจน์  อานันทราหุลา  ซึ่งต้องเป็นพหูพจน์ตาม  ส่วนมากพิมพ์เป็น  อาสุง  อานันทะราหุโล  ซึ่งผิดไวยากรณ์ เอตาสีติ = เอเต  อะสีติ  เป็นโลปะสระสนธิ คือ ลบ เอ ที่ เต ออกคงเป็น เอตะ แล้วนำไปเชื่อมกับ อะสีติ  รัสสะสระ ๒ ตัวรวมกันต้องทีฆะคือทำให้มีเสียงยาว  จึงเป็น เอตาสีติ  ดังกล่าว แปลว่า  “พระมหาเถระ ๘๐ เหล่านั้น” ชินะ บวก อาณา เท่ากับ ชินาณา และ อาณา แปลว่า “อำนาจ” ส่วนมากพิมพ์เกินเป็น ชินาณานา ซึ่งไม่รู้แปลว่าอย่างไร.

————————