อุณหิสสวิชยคาถา

อุณหิสสวิชยคาถา

      อัตถิ อุณหิสสะวิชะโย       ธัมโม โลเก อะนุตตะโร

สัพพะสัตตะหิตัตถายะ           ตัง ต๎วัง คัณหาหิ เทวะเต

ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ            อะมะนุสเสหิ ปาวะเก

พ๎ยัคเฆ นาเฆ วิเส ภูเต            อะกาละมะระเณนะ วา

สัพพัส๎มา มะระณา มุตโต       ฐะเปต๎วา กาละมาริตัง

ตัสเสวะ อานุภาเวนะ             โหตุ เทโว สุขี สะทา

สุทธะสีลัง สะมาทายะ            ธัมมัง สุจะริตัง จะเร

ตัสเสวะ อานุภาเวนะ             โหตุ เทโว สุขี สะทา

ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง              ธาระณัง วาจะนัง คะรุง

ปะเรสัง เทสะนัง สุต๎วา         ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ ฯ