คาถาขอฝน

คาถาขอฝน

(สวดตามกำลังวัน)

      สุภูโต  จะ  มะหาเถโร      มะหากาโย  มะโหทะโร

นีละวัณโณ  มะหาเตโช           ปะวัสสันตุ  วะลาหะกา

อะภิตถะนะยัง  ปะชุนนะ        นิธิง  กากัสสะ  นาสะยะ

กากัง  โสกายะ  รันเธหิ           มัจเฉ  โสกา  ปะโมจะยะ ฯ

คาถาขอฝน (อีกแบบ)

      สุภูโต  จะ  มะหาเถโร       มะหากาโย  มะโหทะโร

      นีละวัณโณ  มะหาเตโช     ปะวัสสันตุ  วะลาหะกา

      ฉันนา  เม  กุฏิกา  สุขา  นิวาตา

      วัสสะ  เทวะ  ยะถาสุขัง

      จิตตัง  เม  สุสะมาหิตัง  วิมุตตัง

      อาตาปี  วิหะรามิ  วัสสะ  เทวาติฯ