ติสรณคมนปาฐะ (แปล)

ติสรณคมนปาฐะ (แปล)

(นำ) หันทะ  มะยัง  ติสะระณะคะมะนะปาฐัง ภะณามะ  เส. 

(รับ) พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ,               ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า  เป็นสรณะ;

ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ,                 ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรม  เป็นสรณะ;

สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ,                        ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์  เป็นสรณะ;

ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ,

        แม้ครั้งที่สอง, ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ;

ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ,

        แม้ครั้งที่สอง, ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะ;

ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ,

        แม้ครั้งที่สอง, ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ;

ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ,   

        แม้ครั้งที่สาม, ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ;

ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ,

        แม้ครั้งที่สาม, ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะ;

ตะติยัมปิ สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ,

        แม้ครั้งที่สาม, ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ;

พุทธัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ,            

      ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ ตลอดชีวิต จนกว่าจะถึงพระนิพพาน

ธัมมัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ,          

      ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรม เป็นสรณะ   ตลอดชีวิต   จนกว่าจะถึงพระนิพพาน

สังฆัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ,            

      ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ เป็นสรณะ   ตลอดชีวิต   จนกว่าจะถึงพระนิพพาน

ทุติยัมปิ  พุทธัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ,

      แม้ครั้งที่สอง, ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ตลอดชีวิต  จนกว่าจะถึงพระนิพพาน

ทุติยัมปิ  ธัมมัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ,

        แม้ครั้งที่สอง, ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเป็นสรณะ ตลอดชีวิต จนกว่าจะถึงพระนิพพาน

ทุติยัมปิ  สังฆัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ,

        แม้ครั้งที่สอง, ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์เป็นสรณะ ตลอดชีวิต จนกว่าจะถึงพระนิพพาน

ตะติยัมปิ  พุทธัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ,

      แม้ครั้งที่สาม, ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ตลอดชีวิต จนกว่าจะถึงพระนิพพาน

ตะติยัมปิ  ธัมมัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ,

        แม้ครั้งที่สาม, ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเป็นสรณะ ตลอดชีวิต จนกว่าจะถึงพระนิพพาน

ตะติยัมปิ สังฆัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ,

        แม้ครั้งที่สาม, ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์เป็นสรณะ ตลอดชีวิต จนกว่าจะถึงพระนิพพาน

———————–