อริยธนคาถา

อริยธนคาถา

(นำ) หันทะ  มะยัง  อะริยะธะนะคาถาโย   ภะณามะ  เส.

(รับ) ยัสสะ   สัทธา   ตะถาคะเต    อะจะลา   สุปะติฏฐิตา,

        ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด,  ตั้งมั่นอย่างดี  ไม่หวั่นไหว,

สีลัญจะ   ยัสสะ   กัลยาณัง           อะริยะกันตัง  ปะสังสิตัง,

        และศีลของผู้ใดงดงาม, เป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้า,

สังเฆ   ปะสาโท   ยัสสัตถิ             อุชุภูตัญจะ   ทัสสะนัง,

        ความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์, และความเห็นของผู้ใดตรง,

อะทะฬิทโทติ   ตัง   อาหุ              อะโมฆันตัสสะ   ชีวิตัง,

        บัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า  คนไม่จน, ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน,

ตัสมา   สัทธัญจะ   สีลัญจะ         ปะสาทัง   ธัมมะทัสสะนัง,

อะนุยุญเชถะ   เมธาวี                  สะรัง   พุทธานะ  สาสะนัง,

        เพราะเหตุนั้นแล  เมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่, ผู้มีปัญญาควรพอกพูนศรัทธา ศีล, ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม  ให้เนืองๆ,

——————