ระลึกถึงพระสังฆคุณ (สรภัญญะ)

ระลึกถึงพระสังฆคุณ (สรภัญญะ)

      สงฆ์ใดสาวกศาสดา        รับปฏิบัติมา

แต่องค์สมเด็จภควันต์

      เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-    ลุทางที่อัน

ระงับและดับทุกข์ภัย

      โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร     ปัญญาผ่องใส

สะอาดและปราศมัวหมอง

      เหินห่างทางข้าศึกปอง      บ่มิลำพอง

ด้วยกายและวาจาใจ

      เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-       ศาลแต่โลกัย

และเกิดพิบูลย์พูนผล

      สมญาเอารสทศพล          มีคุณอนนต์

อเนกจะนับเหลือตรา             

      ข้าขอนบหมู่พระศรา-       พกทรงคุณา-

นุคุณประดุจรำพัน

      ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์      พระไตรรัตน์อัน

อุดมดิเรกนิรัติสัย

      จงช่วยขจัดโพยภัย          อันตรายใดใด

จงดับและกลับเสื่อมสูญ…….