วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

คำถวายดอกไม้ธูปเทียนสักการะ (วันมาฆบูชา)

คำถวายดอกไม้ธูปเทียนสักการะ

(วันมาฆบูชา)

          อัชชายัง มาฆะปุณณะมี สัมปัตตา มาฆะนักขัตเตนะ ปุณณะขันโท ยุตโต  ยัตถะ  ตะถาคะโต  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ  จาตุรังคิเก  สาวะกะสันนิปาเต โอวาทะปาติโมกขัง  อุททิสิ  ตะทา  หิ  อัฑฒะเตระสานิ  สัพเพสังเยวะ  ขีณาสะวานัง  สัพเพ เต เอหิภิกขุกา ฯเปฯ สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สะสาวะกะสังโฆ สุจิระปะรินิพพุโต คุเณหิ  ธะระมาโน  อิเม   สักกาเร   ทุคคะตะปัณณาการะภูเต   ปะฏิคคัณ๎หาตุ  อัม๎หากัง   ฑีฆะรัตตัง  หิตายะ   สุขายะ

          วันนี้ มาประจวบวันมาฆปุรณมี  เพ็ญเดือน  ๓  พระจันทร์เพ็ญประกอบด้วยฤกษ์มาฆะ ตรงกับวันที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ขึ้น ในที่ประชุมสาวกพร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ,  ครั้งนั้น  พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป ล้วนแล้วแต่พระขีณาสพ  อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา  ไม่มีผู้ใดเรียกมาประชุมยังสำนักพระผู้มีพระภาค ณ เวฬุวนาราม เวลาตะวันบ่ายในวันมาฆปุรณมี แลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ขึ้น ณ ที่ประชุมนั้น   การประชุมสาวกสงฆ์พร้อมด้วยองค์ ๔  ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราทั้งหลายนี้ ได้มีครั้งเดียวเท่านั้น บัดนี้เราทั้งหลายมาประจวบมาฆปุรณมีนักขัตสมัยนี้ ซึ่งคล้ายกับวันจาตุรงคสันนิบาตนั้นแล้วมาระลึกถึงพระผู้มีพระภาคนั้นแม้ปรินิพพานนานมาแล้ว  จะเคารพบูชาพระผู้มีพระภาคแลภิกษุ ๑,๒๕๐ รูปนั้น ด้วยสักการะทั้งหลายมีเทียนธูปแลดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้ในเจดีย์สถานนี้ซึ่งเป็นพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอเชิญพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยสาวกสงฆ์  แม้ปรินิพพานนานมาแล้ว  ยังเหลืออยู่แต่พระคุณทั้งหลาย   โปรดทรงรับสักการะบรรณาการของคนยากเหล่านี้ ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จนกว่าจะถึงพระนิพพาน เทอญ.