คำถวายดอกไม้ธูปเทียนสักการะ (วันวิอาสาฬหบูชา)

คำถวายดอกไม้ธูปเทียนสักการะ

(วันวิอาสาฬหบูชา)

       ยะมัม๎หะ  โข  มะยัง   ภะคะวันตัง   สะระณัง  คะตา  โย  โน  ภะคะวา  สัตถา ยัสสะ  จะ  มะยัง  ภะคะวะโต  ธัมมัง  โรเจมะ  อะโหสิ  โข ฯเปฯ

        สาธุ โน ภันเต ภะคะวา  สุจิระปะรินิพพุโตปิ  ญาตัพเพหิ  คุเณหิ อะตีตารัมมะณะตายะ   ปัญญายะมาโน,  อิเม   อัม๎เหหิ   คะหิเต    สักกาเร   ปะฏิคคัณ๎หาตุ อัม๎หากัง   ทีฆะรัตตัง   หิตายะ  สุขายะ.  

        เราทั้งหลาย ถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด  ว่าเป็นที่พึ่ง พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลาย  อนึ่ง เราทั้งหลายชอบใจซึ่งพระธรรมของ พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบเอง  ทรงอาศัยความการุณในสัตว์ทั้งหลาย   ทรงพระกรุณาแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล ทรงอาศัยความเอ็นดู ได้ยังพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมให้เป็นไป ทรงประกาศอริยสัจ ๔  เป็นครั้งแรก แก่พระภิกษุปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้กรุงพาราณสีในวันอาสาฬหปุณณมี อนึ่งในสมัยนั้นแล ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ  ผู้เป็นหัวหน้าของพระภิกษุปัญจวัคคีย์ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ธรรมจักษุอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทินว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา  สิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับเป็นธรรมดา” จึงทูลขออุปสมบทกะพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นองค์แรกในโลก

        อนึ่ง  ในสมัยแม้นั้นแล  พระสังฆรัตนะได้บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก พระรัตนตรัย  คือพระพุทธรัตนะ  พระธรรมรัตนะ  พระสังฆรัตนะ  ได้สมบูรณ์แล้วในโลก

        บัดนี้  เราทั้งหลายแล  มาประจวบมงคลสมัยอาสาฬหปุณณมีวันเพ็ญอาสาฬหมาสที่รู้พร้อมกันว่า  เป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงประกาศพระธรรมจักร  เป็นวันที่เกิดขึ้นแห่งพระอริยสงฆ์สาวก  และเป็นวันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ์ คือ ครบ ๓ รัตนะ จึงมาประชุมกันแล้ว  ณ  ที่นี้  ถือสักการะเหล่านี้ทำกายของตนให้เป็นดังภาชนะรองรับเครื่องสักการะ  ระลึกถึงพระคุณตามเป็นจริงทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  จักทำประทักษิณสิ้นวาระสามรอบซึ่งพระสถูป (ซึ่งพระพุทธปฏิมา) นี้  บูชาอยู่ด้วยสักการะอันถือไว้แล้วอย่างไร

        ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้า  แม้เสด็จปรินิพพานนานมาแล้ว  ยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณสมบัติอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงรู้โดยความเป็นอตีตารมณ์   โปรดทรงรับเครื่องสักการะ  อันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จนกว่าจะถึงพระนิพพาน  เทอญ.