คำบูชาดอกไม้

คำบูชาดอกไม้

      มาลาดวงดอกไม้       มาตั้งไว้เพื่อบูชา

ขอบูชาคุณพระพุทธ        องค์ได้ตรัสรู้ธรรม

มาลาดวงดอกไม้              มาตั้งไว้เพื่อบูชา

ขอบูชาคุณพระธรรม       องค์ได้นำความสุขมา

มาลาดวงดอกไม้              มาตั้งไว้เพื่อบูชา

ขอบูชาคุณพระสงฆ์        องค์ดำรงพระธรรมวินัย

ดอกไม้ตั้งใส่ขัน              เรียงเป็นถันอยู่ซอนลอน

ปวงข้าประนมกร           ถวายพรทุกองค์เทอญ

ขอเชิญภิกษุสงฆ์              จงนิมนต์รับดอกไม้

รับไว้เพื่อสุขี                  จงปราณีปวงข้าเทอญ ฯ