คำอาราธนาศีลห้า

คำอาราธนาศีลห้า

         มะยัง   ภันเต    วิสุง   วิสุง    รักขะณัตถายะ   ติสะระเณนะ    สะหะ   ปัญจะ  สีลานิ   ยาจามะ.

         ทุติยัมปิ   มะยัง   ภันเต   วิสุง   วิสุง   รักขะณัตถายะ   ติสะระเณนะ  สะหะ   ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ.

         ตะติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะณัตถายะ  ติสะระเณนะ  สะหะ  ปัญจะ สีลานิ   ยาจามะ.

        หมายเหตุ :   ถ้าศีล ๘ ให้เปลี่ยน  ปัญจะ  เป็น  อัฏฐะ   ถ้าคนเดียวให้เปลี่ยน  มะยัง  เป็น  อะหัง และ  ยาจามะ  เป็น ยาจามิ

———————–