คำอาราธนาศีลอุโบสถ

คำอาราธนาศีลอุโบสถ

        มะยัง  ภันเต  ติสะระเณนะ  สะหะ  อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง พุทธะปัญญัตตัง อุโปสะถัง  ยาจามะ

        ทุติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  ติสะระเณนะ  สะหะ   อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง  พุทธะปัญญัตตัง  อุโปสะถัง  ยาจามะ

        ตะติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  ติสะระเณนะ  สะหะ  อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง  พุทธะปัญญัตตัง  อุโปสะถัง  ยาจามะ

         หมายเหตุ :        ถ้าคนเดียวให้เปลี่ยน  มะยัง  เป็น  อะหัง  และ ยาจามะ  เป็น  ยาจามิ

———————–