คำสมาทานศีลอุโบสถ

คำสมาทานศีลอุโบสถ

      อิมัง  อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง,  พุทธะปัญญัตตัง   อุโปสะถัง,  อิมัญจะ  รัตติง อิมัญจะ   ทิวะสัง,   สัมมะเทวะ   อะภิรักขิตุง   สะมาทิยามิ

      (หยุดรับเพียงเท่านี้) ต่อไปพระสงฆ์ผู้ให้ศีลจะว่า   อิมานิ   อัฏฐะ   สิกขาปะทานิ  อุโปสะถะสีละวะเสนะ มะนะสิกะริต๎วา  สาธุกัง  อัปปะมาเทนะ  รักขิตัพพานิ 

      (พึงรับพร้อมกันว่า)   อามะ   ภันเต  (พระสงฆ์ว่าต่อ)

      สีเลนะ   สุคะติง   ยันติ     สีเลนะ   โภคะสัมปะทา

      สีเลนะ   นิพพุติง  ยันติ     ตัส๎มา   สีลัง   วิโสธะเย ฯ

———————–