คำลาอุโบสถศีล

คำลาอุโบสถศีล

อิมัง   อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง   พุทธะปัญญัตตัง   อุโปสะถัง    นิกขิปามิ,

        ข้าพเจ้าขอเก็บ (ลา) อุโบสถศีล  ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้ว อันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการนี้ ฯ

—————-