คำขอบวชชี

คำขอบวชชี

       เอสาหัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ  ธัมมัญจะ   ภิกขุสังฆัญจะ  ปัพพัชชัง   มัง  ภันเต   สังโฆ  ธาเรตุ   อัชชะตัคเค  ปาณุเปตัง  สะระณัง  คะตัง.

คำแปล

       ข้าแต่ท่านผู้เจริญ, ข้าพเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,  แม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนานแล้ว พระองค์นั้น, พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์, ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกถึง, ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้บวชในพระธรรมวินัย ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ.

———————–