คำอาราธนาธรรม

คำอาราธนาธรรม

      พรัห๎มา  จะ   โลกาธิปะตี   สะหัมปะติ        

กัตอัญชะลี  อันธิวะรัง   อะยาจะถะ

สันตีธะ  สัตตาปปะระชักขะชาติกา                   

เทเสตุ  ธัมมัง  อะนุกัปปิมัง  ปะชังฯ